Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Iskazivanje PDV-a računima čiji izdavatelj nije u sustavu PDV-a

Iskazivanje PDV-a računima čiji izdavatelj nije u sustavu PDV-a

2010utorak 26. siječnja 13:16Molim da mi objasnite funkcioniranje PDV-a u slučaju kada Visoko učilište, koje inače nije u sustavu PDV-a, ispostavlja R1 račune s prikazanim PDV-om i uredno ga naplaćuje? Je li to dopušteno? Ukoliko je takvo učilište korisnik nekakve usluge koju mora platiti, može li mu se poslati račun s cijenom u kojoj je uključen PDV-e?


Ako niste u sustavu PDV-a, niste ovlašteni izdavati račune s posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost, već se u istima iskazuje samo iznos naknade. No, ako to ipak učinite tada dugujete iskazani iznos poreza koji ste obvezni i platiti. To je zato što je u Zakonu i u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost propisano da poduzetnici i druge osobe, koji nisu u sustavu PDV-a, nisu ovlašteni izdavati račune s posebno iskazanim PDV-om, što znači da u računima koje izdaju ne mogu iskazivati podatke o visini poreza na dodanu vrijednost već samo iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.

Ukoliko pak u izdanom računu posebno iskažu i zaračunaju iznos tog poreza tada su obvezni i platiti iskazani iznos poreza. Ova obveza se ne odnosi jedino na izdavatelja računa koji obavi ispravak izdanog računa prema članku 8. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Vezano na primanje ulaznih računa s uključenim porezom, odgovaramo da na to nema utjecaja što primatelj računa nije u sustavu PDV-a. Naime, svaki izdavatelj računa, koji je u sustavu PDV-a, obvezan je u izdanom računu posebno iskazati i iznos poreza bez obzira da li je primatelj računa u sustavu PDV-a ili nije te je svaki primatelj u obvezi platiti takav račun.

Pri tome dodajemo da primatelj računa koji nije u sustavu PDV-a iznos iskazanog poreza ne može odbiti kao pretporez. Isto tako, neovlašteni iznos iskazanog poreza u računu koji izdaje poduzetnik ili druga osoba koji nisu u sustavu PDV-a, primatelj tog računa ne može odbiti kao pretporez jer nije izdan od obveznika koji je u tom sustavu.
Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac