08.11.2018.

G.T. Kvarner d.o.o. u stečaju prodaje nekretnine

Stečajni upravitelj Stečajne mase iza G.T. Kvarner d.o.o. Rijeka, posl.br. St-481/17, OIB: 57835996552 temeljem Odluke skupštine vjerovnika društva od 22.02.2018, objavljuje

OGLAS

za prodaju nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika

I PREDMET PRODAJE

Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci.

II UVJETI PRODAJE

1. Četvrto javno prikupljanje ponuda

2. Početna kupoprodajna cijena za nekretnine:

- stan P-1, u prizemlju zgrade E-1, površine 72,32 m2, koji se sastoji od predprostora, kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka, dvije sobe, garderobe, ostave, kupaone, terase i balkona, te pripadajuće drvarnice broj 1. površine 3,20 m2, sagrađene na k.č.br. 3145/14 upisano u z.k.ul.br. 3251, k.o. Marčelji iznosi 53.859,99 Eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan zaključenja ugovora o prodaji.

-stan K-5, na drugom katu zgrade, E-5, površine 94,28m2, koji se sastoji od predprostora, kuhinje, blagovaone i dnevnog boravka, dvije sobe, garderobe, stepenica, ostave, kupaone, terase, balkona i tavanskog prostora, te pripadajuće drvarnice broj 5, površine 5,24m2, sagrađeno na k.č.br.3145/14, upisano u z.k.ul.br. 3251 k.o. Marčelji iznosi 66.307,88 Eura kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan zaključenja ugovora o prodaji.

  1. Nekretnine se ne mogu prodati za cijenu nižu od početne kupoprodajne cijene.

  2. Nekretnine će se prodati ako pristigne barem jedna ponuda koja udovoljava svim elementima oglasa.

  3. Pravo sudjelovanja u natjecanju za kupnju nekretnina imaju sve pravne i fizičke osobe sukladno propisima Republike Hrvatske, koje su najkasnije 3 dana prije otvaranja ponuda dale osiguranje za kupnju nekretnina opisanih pod točkom 1. ovog oglasa u visini od 10 % početne kupoprodajne cijene u kunskoj protuvrijednosti, za svaku nekretninu pojedinačno. Osiguranje se uplaćuje na račun stečajnog dužnika broj: HR12 4124 0031125001760, Model HR00 kod KENTBANK d.d. u Rijeci s tim što je kupac potvrdu o prethodnoj uplati obvezan predočiti javnom bilježniku prije nego što javni bilježnik pristupi otvaranju ponuda.

  4. Nekretnine se kupuju po sistemu"viđeno-kupljeno"

III SADRŽAJ PONUDE

7.Podatke o ponuditelju (ime/naziv, adresu, kontakt telefon, broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine.

8.Preslika osobne iskaznice i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (za fizičke osobe)

9.Izvod iz sudskog/obrtnog registra (za kupce pravne osobe)

10. ponuđenu kupoprodajnu cijenu

11. Potvrdu o uplati jamčevine. Uplaćena jamčevina mora biti evidentirana na poslovnom računu stečajnog dužnika, najmanje tri dana prije otvaranja ponuda.

12. Ponuda se dostavlja na ime i adresu:

Javni bilježnik: Zoran Vrsalović, 51000 Rijeka, Korzo 40

u zatvorenoj omotnici s naznakom:

PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA- Stečajna masa iza G.T. KVARNER d.o.o. – NE OTVARATI

13. Rok za prikupljane ponuda je zaključno do 04.12.2018. u 9'00 bez obzira na način dostave ponude. Zakašnjele ponude neće se razmatrati.

14. Javno otvaranje ponuda održati će se 04.12.2018. u 12'00 sati u uredu Javnog bilježnika Zorana Vrsalović, Korzo 40 pred javnim bilježnikom Zoranom Vrsalović, o kojoj će radnji javni bilježnik sastaviti zapisnik o posvjedočenju činjenica.

15. Stečajni upravitelj će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, kojem se nekretnine/nekretnina dodjeljuju (kupcu) koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve druge uvjete iz ovog oglasa. Ukoliko na natjecanju sudjeluje više kupaca, stečajni upravitelj će odrediti da se nekretnine dodjeljuju kupcu koji ponudi nižu cijenu, za slučaj da kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u roku.

16. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

17. Kupac je dužan platiti zakonom propisan porez.

18. Ako kupac koji je dao najvišu ponudu bez opravdanog razloga odustane od zaključenja ugovora o prodaji, stečajni upravitelj ima pravo zadržati iznos od 5.000,00 kuna od uplaćene jamčevine, radi pokriča nastalog troška.

19. Za sve informacije obratiti se stečajnom upravitelju na broj mob. telefona: 098/938 28 70

Stečana masa iza G.T.Kvarner d.o.o

Stečajni upravitelj

Podijeli