08.02.2018.

Grad Novi Vinodolski: Natječaj za prodaju zemljišta za formiranje gradilišta i okućnice

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Grad Novi Vinodolski objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za prodaju  zemljišta za formiranje gradilišta i okućnice

Predmet natječaja:

 1. građevinsko zemljište   u   Novom  Vinodolskom, uži lokalitet „Prisika“, ulica Kralja Zvonimira, idealni suvlasnički dijelovi k.č. br. 3894/298, pašnjak površine 6073 m2 upisane u z.k. ul. 6351 k.o. Novi, u površini  do 299 m2, po početnoj cijeni za natječaj od 324,50 kuna/m2,  uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta a prema površini za koju se natječe,
 1. građevinsko zemljište u Novom  Vinodolskom,   uži  lokalitet „Prisika“, ulica  Kralja Zvonimira, k.č. br. 3884/11, put Prisika površine 6 čhv ili 22 m2 upisana u z.k. ul. 1253 k.o. Novi, po početnoj cijeni od 125.94 kn/m2, ukupno 2.770,67 kn, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta,
 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom,uži lokalitet Posteni, idealni suvlasnički dio k.č. br. 1896 pašnjak u Pridolu površine 46 čhv ili 165 m2 upisana u z.k. ul. 2812 k.o. Novi u površini  do 100  m2 po početnoj cijeni za natječaj od  179,83, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta 1.798,30 kuna,
 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uži lokalitet Kalvarija,k.č. br.5847/596, dio gradilišta površine 8 čhv ili 29 m2 upisane u z.k. ul. 28 k.o. Novi, natječajem po početnoj cijeni od 220,66 kn/m2, 6.399,13 kuna, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta 639,90 kuna,
 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uži lokalitet naselje Grabrova, idealni suvlasnički dio k.č. br. 3898/87, cesta površine 6512 m2 upisana u z.k. ul. 6224 k.o. Novi u površini do 62 m2, po početnoj cijeni od 58 €/m2 ili 431,08 kuna uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta a  za  površinu za koju se natječe,
 1. građevinska parcela  poslovne  namjene  u  Poslovnoj zoni  Zapad (bivši DI Vinodol d.d. ) koja se prema UPU Poslovna zona zapad sastoji od :
 • č. br. 6693/1 po 128,60 kn/m2, za 263 m2 ukupno 33.822,92 kn,
 • č. br. 6688/1 po 102,82kn/m2, za 8 m2 822,59 kn i

5.3. k.č. br. 6580/4 po 127,50 kn/m2 , za  63 m 2  8.032,06 kn, što sveukupno iznosi: 42.677,57 kuna, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta.

 1. građevinsko zemljište u Klenovici, uži  lokalitet Put Drmuna,  idealni   suvlasnički dio k.č. br. 3379/164, cesta, površine 43 čhv ili 155 m2 upisana u z.k. ul. 791-833 k.o.Ledenice a u površini do najviše 70 m2, po početnoj cijeni od 368,52 kn/m2, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta, 2.579,60 kuna,
 1. građevinska zemljišta u  Klenovici, uži lokalitet   Put Drmuna,  idealni suvlasnički dio k.č. br. 3379/28, cesta površine 36 čhv ili 129 m2, u površini od 8 m2, po početnoj cijeni od 369,87 kn/m2, ukupno 2.958,96 kn, zatim idealni suvlasnički dio k.č. br. 3379/31, gradilište površine 93 čhv ili 334 m2, u površini od 59 m2, po početnoj cijeni od 596,32 kn/m2, ukupno 35.182,99 kuna, dalje idealni suvlasnički dio k.č. br. 3379/32, gradilište površine 76 čhv ili 273 m2  u površini od 47 m2, po početnoj cijeni od 596.32 kn/m2, ukupno 28.027,13 kuna, sve tri upisane u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice i idealni suvlasnički dio k.č. br. 3379/66, cesta u Klenovici, površine 65 čhv ili 234 m2 upisana u z.k. ul. 1873 k.o. Ledenice , u površini od 15 m2, po početnoj cijeni od 369.87 kn/m2, ukupno 5.548,06 kuna, što sveukupno iznosi 71.717,15 kuna, uz jamčevinu od 10% početne cijene svih zemljišta 7.171,70 kuna.

Opći uvjeti natječaja:

II.

            Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

            Ponude se predaju u pismenom obliku na naslov :

            Grad Novi Vinodolski

           Trg Vinodolskog zakona 1

           51250 Novi Vinodolski

           Komisija za provođenje natječaja prodaje i zamjene građevinskog zemljišta.

           «PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

            Ponude se predaju zaključno sa 26. veljače 2018. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena :od 07,00 -15,00 sati neposredno na Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

            Nepravovremene ponude neće se razmatrati!

            Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 28. veljače 2018. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 10,00 sati.

Troškove  formiranja gradilišta-okućnice, iskolčenja i stupanja u posjed, kao i sve druge administrativne troškove (zemljišnoknjižna i katastarska provedba i sl.) snosi kupac zemljišta. Kupac zemljišta snosi također proporcionalni dio troškova oglašavanja i trošak procjene vrijednosti zemljišta izvršen po vještaku građevinske struke kao i porez na promet nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama.

Sve druge informacije mogu se dobiti na gradskom Odjelu za komunalne djelatnosti-prostorno planiranje na tel. 554-371(Antić) i 554-362 (Kalanj) svakog radnog dana od 07-15, 00 sati.

                                                           

Posebni uvjeti natječaja -     Dokaz o pravnom interesu za natjecanje:

III.

 1. za zemljište pod rednim brojem 1 da se svaka ponuda dana za dio oglašene čestice različitog položaja u prostoru , razvidno iz Prijedloga parcelacije, smatra posebnom ponudom koja se paritetno ne uspoređuje sa ostalim ponudama,
 1. za zemljišta oglašena pod rednim brojevima 1, 2, 4, 5 i 7 Natječaja da služe za formiranje okućnica uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga, te za zemljišta oglašena pod rednim brojevima 1, 2, 5 i 7 prilaganjem Prijedloga parcelacije izrađenog po ovlaštenom geodetskom stručnjaku. Za zemljište oglašeno pod rednim brojem 4. Natječaja nije potrebno prilagati Prijedlog parcelacije.
 1. za zemljište  oglašeno  pod rednim brojem 6.  Natjačaja  da ga natjecatelj / kupac kupuje sa manjim betonskim objektom te agregatom za točenje dizelskog goriva sa ukopanim metalnim spremnikom sa oduškom zapremnine 10 m3 po načelu viđeno-kupljeno koje objekte i naptave prodavatelj nije u obvezi ukloniti sa zemljišta prilikom predaje istog u posjed kupcu ( bivše skladište maziva i benzinska pumpa DI Vinodol d.d.),
 1. za zemljišta  oglašena   pod   rednim   brojem   Natječaja da služe za formiranje  građevinskih parcela uz dokaz  prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga te Prijedloga parcelacije izrađenog po ovlaštenom geodetskom stručnjaku. Poseban uvjet na tječaja za ova zemljišta je ponuditelj na ime kupoprodajne cijene ili dijela cijene za zemljišta nudi zamjensko zemljište za komunalnu infrastrukturu uz prilog procjene vrijednosti izrađene po ovl. procjenitelju koji je izvršio i procjenu oglašenih zemljišta uz plaćanje razlike vrijednost u čiju korist ista bude. Isti posebni uvjet zamjenskog zemljišta za komunalnu infrastrukturu odnosi se i na zemljište oglašeno pod rednim brojem 3. natječaja
 1. za zemljišta oglašena   pod rednim brojevima 6. i 8. Natječaja  da se ponude  daje za sva oglašena zemljišta pod tim točkama gdje  se ponuđena cijena ili zemljište mogu odnositi na svaku pojedinu nekretninu isto i zbirno ali istom ponudom moraju biti obuhvaćena sva oglašena zemljišta dok je jamčevina jedinstvena kako je navedena u natječaju,
 1. Posebni uvjeti natječaja za sve natjecatelje su da su podmirili sve dospjele obveze  prema Gradu Novom Vinodolskom i komunalnim trgovačkim  društvima u vlasništvu/suvlasništvu Grada što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i istih društava.
 1. Svi privici  uz  ponude  ( gruntovna  i katastarska  podloga,  )  osim  dokaza  o državljanstvu RH-e, odnosno stranom državljanstvu moraju biti u izvorniku ili ovjerenim preslikama. Svi tehnički privici (Prijedlozi parcelacija, Procjena vještaka građevinske struke i dr.) moraju biti izrađeni od ovlaštenih izvođača.

 

Sadržaj ponude :

IV.

 1. Pismena ponuda s podacima o natjecatelju, prebivalištem odnosno sjedištem, te naznačenim žiro računom radi povrata uplaćene jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Sastavni dio ponude je i Izjava da se prihvaćaju općihi posebnih uvjeta natječaja koja se može dati u tekstu ponude a može i posebno kao privitak ponudi,
 2. Naznaka cijene koja se nudi za kupnju zemljišta,
 3. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ( preslika domovnice, osobne iskaznice), te dokaz o upisu u registar – za pravne osobe,a za strane fizičke osobe preslika putovnice a za pravne Izvod iz registra pravnih osoba preveden na hrvatski jezik i pismo po ovlaštenom sudskom tumaču
 4. Dokaz o udovoljavanju posebnim uvjetima natječaja,
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na račun Grada Novog Vinodolskog IBAN : HR7323900011829000002, pozivom na broj : 68 – 7757 – O.I.B., najkasnije poslijednjeg dana za podnošenje ponuda, dokaz o izvršenoj uplati mora priležati ponudi,

            Natjecatelju koji Odlukom gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog bude odabran kao najpovoljniji jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

            Natjecatelj koji svojom krivnjom odustane od ponude nakon objavljivanja Rezultata natječaja ( na dan utvrđenja na oglasnoj ploči Grada Novog ) , te nakon toga , jamčevina se neće vratiti.

            Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Mjerila za odabir najpovoljnije ponude i plaćanje :

V.

Sva oglašena zemljišta  prodat će se  onim natjecateljima koji udovolje općim i posebnim uvjetima iz natječaja i ponude najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ukoliko dva ili više natjecatelja u cijelosti udovolje svim općim i posebnim uvjetima te ponude isti iznos kupoprodajne cijene za zemljište, prednost ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

Najpovoljniji natjecatelj je uvijek onaj s financijski najvišom ponudom.

Najpovoljniji natjecatelj-kupac zemljišta iz točki 2. u obvezi je u roku od 90 dana od primitka Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog o prihvaćanju njegove ponude pokrenuti odgovarajuće upravne postupke  radi stvaranja uvjeta za parceliranje zemljišta te prodavatelju donijeti dokaz da je to učinjeno-presliku Zahtjeva podnesenog tijelu graditeljstva.

Ukoliko isto ne učini gubi pravo na povrat jamčevine , a ukoliko se iz bilo kojih razloga ne bi moglo provesti cijepanje zemljišta, izvršit će se povrat uplaćene jamčevine.

Kupoprodajni ugovori za čitave nekretnine odnosno za dijelove nekretnina  na  idealne suvlasničke dijelove zaključiti će se  u roku od 8 dana od donošenja Odluke  gradonačelnika  Grada Novog Vinodolskog o prihvaćanju ponuda za kupnju.

            Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Novog Vinodolskog  IBAN broj HR7323900011829000002, pozivom na broj : 68 – 7757 – O.I.B.,  sa naznakom : Naknada za građevinsko zemljište po Ugovoru.

 

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Podijeli