Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/19-10/73, UR.BROJ: 2107/02-01-19-2 od 27. prosinca 2019. godine Grad Novi Vinodolski objavljuje:

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE GRAĐEVINSKE PARCELE UGOSTITELJSKO – TURISTIČKE NAMJENE POVILE

 

 1. Predmet natječaja:

Građevinsko zemljište u Povilama:

 • č. br. 3290/3, dvorište površine 84 čhv ili 302 m2,
 • dio k.č. br, 3290/9, neplodno površine 97 čhv ili 349 u površini od 153 m2,
 • č. br. 3640/2, neplodno površine 14 čhv ili 50 m2,
 • č. br. 3640/5, dio dvije zgrade i dvor, površine 37 čhv ili 133 m2 i
 • č. br. 3640/7, neplodno površine 20 čhv ili 72 m2, sveukupno 710 m2, sve

upisane u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice, za formiranje građevinske parcele ugostiteljsko-turističke namjene, po početnoj cijeni 737,44 kn/m2, ukupno 523.582,40 kuna uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta odnosno 52.360,00 kuna.

 

 1. Opći uvjeti natječaja:

 

            Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

Ponude se predaju u pismenom obliku na naslov :

Grad Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

Komisija za provođenje natječaja prodaje i zamjene građevinskog zemljišta. «PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE GRAĐEVINSKE PARCELE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE POVILE- NE OTVARAJ»

Ponude se predaju zaključno sa 25. veljače 2020. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena: od 07,00 -15,00 sati neposredno na Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

Nepravovremene ponude će se odbaciti te se neće otvarati!

 

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 28. veljače 2020. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 10,00 sati.

Troškove formiranja gradilišta-okućnice, iskolčenja i stupanja u posjed, kao i sve druge administrativne troškove (zemljišnoknjižna i katastarska provedba i sl.) snosi kupac zemljišta. Kupac zemljišta snosi također troškove oglašavanja i trošak procjene vrijednosti zemljišta izvršen po vještaku građevinske struke kao i porez na promet nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama.

Sve druge informacije mogu se dobiti na gradskom Odjelu za komunalne djelatnosti-prostorno planiranje na tel. 554-362 (Kalanj), 554-371(Antić) i 554-372 (Tomić) svakog radnog dana od 07-15: 00 sati.

 

 1. Posebni uvjeti natječaja:

 

Posebni uvjeti natječaja utvrđuju se na strani onog natjecatelja kojem zemljište zajedno sa zemljištem u njegovom vlasništvu ili suvlasništvu ima služiti za formiranje građevinske parcele ugostiteljsko-turističke namjene uz prilaganje dokaza-gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku, Prijedloga parcelacije svih nekretnina kojima se formira takva parcela izrađene po ovlaštenom geodetskom stručnjaku i po mogućnosti tj. ukoliko ima i lokacijskih uvjeta kojima je utvrđena građevinska čestica ugostiteljsko-turističke namjene.

Natjecati se je moguće jedino za sve oglašene čestice tj. „ u paketu“, te je isključena mogućnost natjecanja za bilo koju od oglašenih čestica pojedinačno, odnosno u bilo kojoj kombinaciji čestica, osim podnošenja ponude za kupnju svih oglašenih čestica, pri čemu se za svaku od oglašenih čestica može ponuditi pojedinačna cijena ne niža od početne za natječaj a financijski se ponuda može dati i za sve čestice u istom jediničnom iznosu a ponudu je također moguće vezati i za ukupnu početnu vrijednost svih oglašenih katastarskih čestica.

Uvjeti natječaja svakom natjecatelju su, također, da je prema Gradu Novom Vinodolskom i gradskim komunalnim društvima KTD „Ivanj“ d.o.o. i KTD „Vodovod-Žrnovnica“ d.o.o. izmirio sva dospjela potraživanja, što dokazuje odgovarajućim Potvrdama Grada Novog i navedenih komunalnih društava.

 

 1. Sadržaj ponude:

 

 1. Pismena ponuda s podacima o natjecatelju, prebivalištem odnosno sjedištem, te naznačenim žiro računom radi povrata uplaćene jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Sastavni dio ponude je i Izjava o prihvaćanju svi općih i posebnih uvjeta natječaja koja se može dati u tekstu ponude a može i posebno kao privitak ponudi,
 2. Naznaka cijene koja se nudi za kupnju zemljišta,
 3. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ( preslika domovnice, osobne iskaznice), te dokaz o upisu u registar – za pravne osobe a za strane fizičke osobe preslika putovnice a za pravne Izvod iz registra pravnih osoba preveden na hrvatski jezik i pismo po ovlaštenom sudskom tumaču
 4. Dokaz o udovoljavanju posebnim uvjetima natječaja iz točke 3.,
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na račun Grada Novog Vinodolskog IBAN: HR7323900011829000002, pozivom na broj: 68 – 7757 – O.I.B., najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, dokaz o izvršenoj uplati mora priležati ponudi,

            Natjecatelju koji Odlukom Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog bude odabran kao najpovoljniji jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

            Natjecatelj koji svojom krivnjom odustane od ponude nakon objavljivanja Rezultata natječaja ( na dan utvrđenja na oglasnoj ploči Grada Novog vinodolskog ) , te nakon toga , jamčevina se neće vratiti.

            Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 1. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude:

 

Oglašena zemljišta prodat će se onom natjecatelju koji udovolje općim i posebnim uvjetima iz natječaja i ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ukoliko dva ili više natjecatelja u cijelosti udovolje svim općim i posebnim uvjetima te ponude isti iznos kupoprodajne cijene za zemljište, prednost ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

Najpovoljniji natjecatelj je uvijek onaj s financijski najvišom ponudom.

Sa najpovoljnijim natjecateljem-kupcem zemljišta u roku od 15 dana od primitka Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog kojom se prihvaća njegova ponuda zaključiti će se kupoprodajni ugovor sa plaćanjem čitavog preostalog dijela kupoprodajne cijene zemljišta i pratećih troškova postupka.

Najpovoljniji natjecatelj-kupac zemljišta koji uz ponudu ne priloži lokacijske uvjete za cijepanje i spajanje svih zemljišnih čestica u obvezi je u roku od 90 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora pokrenuti odgovarajuće upravne postupke pred nadležnim tijelom graditeljstva u Crikvenici radi stvaranja uvjeta za parceliranje zemljišta te prodavatelju donijeti dokaz da je to učinjeno-presliku Zahtjeva podnesenog tijelu graditeljstva.

Ukoliko isto ne učini ispunjeni su uvjeti za raskid kupoprodajnog ugovora uz povrat uplaćene jamčevine i kupoprodajne cijene zemljišta umanjeno za trošak procjene vještaka građevinske struke i trošak oglašavanja, sve bez obračuna bilo kakvih kamata a ukoliko se iz bilo kojih razloga ne bi mogla provesti parcelacija zemljišta, izvršit će mu se povrat uplaćene jamčevine i kupoprodajne cijene zemljišta u cijelosti a bez obračuna kamata.

            Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Novog Vinodolskog IBAN broj HR7323900011829000002, pozivom na broj : 68 – 7757 – O.I.B., sa naznakom : Naknada za građevinsko zemljište po Ugovoru.

 

GRAD  NOVI  VINODOSKI