26.09.2019.

Grad novi Vinodolski prodaje zemljišta za formiranje okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Grad Novi Vinodolski objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za prodaju  zemljišta za formiranje gradilišta i okućnice

 

Predmet natječaja:

 

 1. Građevinsko zemljište   u   Novom   Vinodolskom,  dio k.č. br. 3894/323, pašnjak

 Osap Pod Osap površine 2072 m2 upisana u z.k. ul. 6351 k.o. Novi u površini od 62 do 70 m2 ili  do najviše 70/2072 a najmanje 62/2072 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine za formiranje okućnice, po početnoj cijeni od 313,29 kn/m2, sveukupno 19.424,21 kunu uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 1.942,00 kune,

 

 1. Građevinsko  zemljište  u  Novom   Vinodolskom,  dio  č.  br.  1896,    pašnjak u

 Pridolu, površine 165 m2 upisana u z.k. ul. 2812 k.o. Novi u površini do 100 m2 te prema tome odgovarajućem suvlasničkom omjeru po početnoj cijeni od 179,83 kn/m2 uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta odnosno 10% razlike vrijednosti oglašenog i potencijalno zamjenskog zemljišta,

 

 1. Građevinsko zemljište   u   Novom   Vinodolskom,   č.  br.  5847/204, gradilište

površine 65 m2 upisana u z.k. ul. 28 k.o. Novi za formiranje okućnice, po početnoj cijeni od 336,26 kn/m2, ukupno 21.856,90 kn, uz jamčevinu od  10% početne cijene zemljišta ili 2.186,00 kuna,

 

 1. Građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, dio k.č. br. 1568, oranica sa trsjem

trsjem Krasa u Dolcu, površine 281 m2 upisana u z.k. ul. 6568 k.o. Novi u površini od 35 m2 odnosno 6/48 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine, za formiranje okućnice, po početnoj cijeni od 450,53 kn/m2, ukupno 15.768,55 kuna uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 1.577,00 kuna,

 

 1. Građevinsko zemljište  u Brezama, dio k.č. br. 16035/1, livada površine 1165 m2,

upisana u z.k. ul. 1062 k.o. Novi  u površini od 43 m2 ili 43/1165 idealnih suvlasničkih dijelova nekretnine, za formiranje okućnice, po početnoj cijeni od 302,69 kn/m2, ukupno 13.015,67 kuna uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 1.302,00 kune,

 

 1. Građevinsko zemljište   u  Novom  Vinodolskom,  č.  br.  3336/4,  dio gradilišta

površine 32 m2 upisana u z.k. ul. 3240/A k.o. Novi za formiranje okućnice, po početnoj cijeni od 259,00 kn/m2, ukupno 8.288,00 kune uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 830,00 kuna,

 

 1. Građevinsko zemljište  u  Povilama,  č.  br.  3347/29, neplodno površine 37 m2,

upisana u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice, u površini od 21 m2 ili 21/37 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine, za formiranje gradilišta, po početnoj cijeni od 328,85 kn/m2, ukupno 6.905,85 kuna uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 691,00 kunu,

 

 1. Građevinsko zemljište  u   Povilama,    č. br.  3273/1,  pašnjak  površine  605 m2

upisana u z.k. ul. 3153 k.o. Ledenice, u površini od 121 m2 ili 121/605 idealnog suvlasničkog dijela, po pčetnoj cijeni od 789,52 kn/m2, ukupno 95.533,00 kune, uz jamčevinu od 10% pčetne cijene zemljišta ili 9.533,00 kune,

 

 1. Građevinsko zemljište u Klenovici, k.č. br.  3499/418,  gradilište površine 119 m2

upisana u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice, za formiranje okućnice, po početnoj cijeni od 355,51 kn, ukupno 42.306,00 kuna, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 4.230,00 kuna i

 

 10. Građevinsko zemljište   u   Klenovici, dio   č.   br.   3499/9,   neplodno zemljište

 površine 170.612 m2 upisana u z.k. ul. 6393 k.o. Ledenice u površini od 80 m2 ili 80/170612 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine za formiranje okućnice, po početnoj cijeni od 450,51 kunu/m2 , ukupno 36.041,00 kuna, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 3.604,00 kune.

 

Opći uvjeti natječaja:

II.

            Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

            Ponude se predaju u pismenom obliku na naslov :

            Grad Novi Vinodolski

           Trg Vinodolskog zakona 1

           51250 Novi Vinodolski

           Komisija za provođenje natječaja prodaje i zamjene građevinskog zemljišta.

           «PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

            Ponude se predaju zaključno sa 15. listopada 2019. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena :od 07,00 -15,00 sati neposredno na Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

            Nepravovremene ponude će se odbaciti te se neće otvarati!

            Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 18. listopada 2019. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 10,00 sati.

Troškove  formiranja gradilišta-okućnice, iskolčenja i stupanja u posjed, kao i sve druge administrativne troškove (zemljišnoknjižna i katastarska provedba i sl.) snosi kupac zemljišta. Kupac zemljišta snosi također proporcionalni dio troškova oglašavanja i trošak procjene vrijednosti zemljišta izvršen po vještaku građevinske struke kao i porez na promet nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama.

Sve druge informacije mogu se dobiti na gradskom Odjelu za komunalne djelatnosti-prostorno planiranje na tel. 554-371(Antić) i 554-362 (Kalanj) svakog radnog dana od 07-15, 00 sati.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Posebni uvjeti natječaja -     Dokaz o pravnom interesu za natjecanje:

III.

 1. za  zemljišta   oglašena  pod   rednim   brojevima  1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10  Natječaja

 da služe  za formiranje  okućnica odnosno građevinske parcele  uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga te Prijedloga parcelacije izrađenog po ovlaštenom geodetskom stručnjaku,

 1. za zemljište oglašeno pod rednim brojem 2.  Prijedlog cijepanja zemljišta po UPU

 naselja Novi sa dijelom zemljišta za koji se podnosi ponuda te  je da  ponuditelj na ime kupoprodajne cijene ili dijela cijene za zemljišta nudi zamjensko zemljište za komunalnu infrastrukturu uz prilog gruntovnih i katastarskih podloga i Izvoda iz UPU-a naselja Novi iz kojeg će se vidjeti namjena zamjenskog zemljišta te procjene vrijednosti izrađene po ovl. procjenitelju koji je izvršio i procjenu oglašenih zemljišta uz plaćanje razlike vrijednost u čiju korist ista bude,

 1. Posebni uvjeti natječaja za sve natjecatelje su da su podmirili sve dospjele obveze

 prema Gradu Novom Vinodolskom i komunalnim trgovačkim  društvima u vlasništvu/suvlasništvu Grada što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i istih društava.

 1. Svi privici  uz  ponude  ( gruntovna  i katastarska  podloga,  )  osim  dokaza  o

državljanstvu RH-e, odnosno stranom državljanstvu moraju biti u izvorniku ili ovjerenim preslikama. Svi tehnički privici (Prijedlozi parcelacija, Procjena vještaka građevinske struke i dr.) moraju biti izrađeni od ovlaštenih izvođača.

 

Sadržaj ponude :

IV.

 1. Pismena ponuda s podacima o natjecatelju, prebivalištem odnosno sjedištem, te naznačenim žiro računom radi povrata uplaćene jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Sastavni dio ponude je i Izjava da se prihvaćaju općih i posebnih uvjeta natječaja koja se može dati u tekstu ponude a može i posebno kao privitak ponudi,
 2. Naznaka cijene koja se nudi za kupnju zemljišta,
 3. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ( preslika domovnice, osobne iskaznice), te dokaz o upisu u registar – za pravne osobe a za strane fizičke osobe preslika putovnice a za pravne Izvod iz registra pravnih osoba preveden na hrvatski jezik i pismo po ovlaštenom sudskom tumaču
 4. Dokaz o udovoljavanju posebnim uvjetima natječaja,
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na račun Grada Novog Vinodolskog IBAN : HR7323900011829000002, pozivom na broj : 68 – 7757 – O.I.B., najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, dokaz o izvršenoj uplati mora priležati ponudi,

            Natjecatelju koji Odlukom gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog bude odabran kao najpovoljniji jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

            Natjecatelj koji svojom krivnjom odustane od ponude nakon objavljivanja Rezultata natječaja ( na dan utvrđenja na oglasnoj ploči Grada Novog ) , te nakon toga , jamčevina se neće vratiti.

            Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Mjerila za odabir najpovoljnije ponude i plaćanje :

V.

Sva oglašena zemljišta  prodat će se  onim natjecateljima koji udovolje općim i posebnim uvjetima iz natječaja i ponude najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ukoliko dva ili više natjecatelja u cijelosti udovolje svim općim i posebnim uvjetima te ponude isti iznos kupoprodajne cijene za zemljište, prednost ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

Najpovoljniji natjecatelj je uvijek onaj s financijski najvišom ponudom.

Najpovoljniji natjecateljii-kupci zemljišta iz točki 1,3,5,7 i 10 u obvezi je u roku od 90 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora pokrenuti odgovarajuće upravne postupke pred nadležnim tijelom graditeljstva u Crikvenici  radi stvaranja uvjeta za parceliranje zemljišta te prodavatelju donijeti dokaz da je to učinjeno-presliku Zahtjeva podnesenog tijelu graditeljstva.

Ukoliko isto ne učine  ispunjeni su uvjeti za raskid kupoprodajnih ugovora uz povrat uplaćene jamčevine i kupoprodajne cijene zemljišta umanjeno za trošak procjene vještaka građevinske struke i trošak oglašavanja, sve bez obračuna bilo kakvih kamata a ukoliko se iz bilo kojih razloga ne bi moglo provesti cijepanje zemljišta, izvršit će im se povrat uplaćene jamčevine i kupoprodajne cijene zemljišta u cijelosti a bez obračuna kamata.  

Kupoprodajni ugovori za čitave nekretnine odnosno za dijelove nekretnina  na  idealne suvlasničke dijelove zaključiti će se  u roku od 8 dana od donošenja Odluke  gradonačelnika  Grada Novog Vinodolskog o prihvaćanju ponuda za kupnju.

            Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Novog Vinodolskog  IBAN broj HR7323900011829000002, pozivom na broj : 68 – 7757 – O.I.B.,  sa naznakom : Naknada za građevinsko zemljište po Ugovoru.

 

GRAD    NOVI   VINODOLSK I

 

Podijeli