10.05.2018.

Jadran nekretnine d.o.o."u stečaju" predaje nekretnine i poslovne udjele

Stečajni upravitelj društva Jadran nekretnine d.o.o."u stečaju" Rijeka, OIB: 72160339419, temeljem Odluke skupštine vjerovnika društva od 19.04.2018. objavljuje

OGLAS
za prodaju nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika i
poslovnog udjela

I. PREDMET PRODAJE

1.Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci (u naravi garažna mjesta u Tower centru i zemljišta oko poslovne zgrade Tower centra u Rijeci) upisana u zk.ul.br. 2155, (k.č.1210/4) k.o. Podvežica, z.k.ul.br.1633, (k.č.1210/81, k.č.1210/82, k.č.1210/83, k.č.1210/84, k.č.1210/85, k.č.1210/86, k.č.1210/87), k.o. Podvežica, z.k.ul.br.2123, (k.č.1210/80 ) k.o. Podvežica, z.k.ul.br. 2125, (k.č.1191/1) k.o. Podvežica i z.k. ul. 2124 ( k.č.1210/92, k.č.1210/96, k.č.1210/97, k.č.1210/98, k.č.1210/99, k.č.1210/102) k.o. Podvežica u naravi dvorišta, cesta i okoliš, gradilište u odgovarajućem suvlasničkom dijelu.

2. Poslovni udio od 7,34% u društvu Tower centar d.o.o. Rijeka.

3. Prodaja nekretnina stečajnog dužnika i poslovnog udjela izvršiti će se neposrednom pogodbom prikupljanjem pismenih ponuda, putem javnog bilježnika Zorana Vrsalovića iz Rijeke.

Procijenjena vrijednost nekretnina po sudskom vještaku je 913.329,27 kuna.
Procijenjena vrijednost poslovnog udjela po sudskom vještaku je 15.200,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE
Prvo javno prikupljanje ponuda

4. Početna kupoprodajna cijena iznosi za nekretnine 684.996,95 kuna.

5. Početna kupoprodajna cijena za poslovni udio iznosi 11.400,00 kuna.

6. Nekretnine se ne mogu prodati za cijenu nižu od početne kupoprodajne cijene.

7. Poslovni udio ne može se prodati za cijenu nižu od početne kupoprodajne cijene.

8. Nekretnine i poslovni udio prodati će se ako pristigne barem jedna ponuda koja udovoljava svim elementima oglasa.

9. Pravo sudjelovanja u natjecanju za kupnju nekretnina i poslovnog udjela imaju sve pravne i fizičke osobe sukladno propisima Republike Hrvatske, koje su najkasnije 3 dana prije otvaranja ponuda dale osiguranje za kupnju nekretnina opisanih pod točkom 1. ovog oglasa u visini od 10 % početne kupoprodajne cijene ili iznos od 68.499,6 kuna za nekretnine i 1.140,00 kuna za poslovni udio. Osiguranje se uplaćuje na račun stečajnog dužnika broj: IBAN HR 72 24020061 100826027 , model 99 s tim što je kupac potvrdu o prethodnoj uplati obvezan predočiti javnom bilježniku prije nego što javni bilježnik pristupi otvaranju ponuda.

III. SADRŽAJ PONUDE

10. -Podatke o ponuditelju (ime/naziv, adresu, kontakt telefon, broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine.

11. -Preslika osobne iskaznice i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (za fizičke osobe)

12. -Izvod iz sudskog/obrtnog registra (za kupce pravne osobe)

13. -Ponuđenu kupoprodajnu cijenu

14.-Potvrdu o uplati jamčevine. Uplaćena jamčevina mora biti evidentirana na poslovnom računu stečajnog dužnika, Jadran nekretnine d.o.o."u stečaju" najmanje tri dana prije otvaranja ponuda.

15. Ponuda se dostavlja na ime i adresu: Javni bilježnik: Zoran Vrsalović, 51000 Rijeka, Korzo 40. u zatvorenoj omotnici s naznakom:

PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA-JADRAN NEKRETNINE d.o.o."u stečaju" – NE OTVARATI.
PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG UDJELA-JADRAN NEKRETNINE d.o.o."u stečaju" – NE OTVARATI.

16. Rok za prikupljane ponuda je zaključno do 25.05.2018. u 9'00 bez obzira na način dostave ponude. Zakašnjele ponude neće se razmatrati.

17. Javno otvaranje ponuda održati će se 25.05.2018.godine u 12'00 pred javnim bilježnikom Zoranom Vrsalović u Rijeci, o kojoj će radnji javni bilježnik sastaviti zapisnik o posvjedočenju činjenica.

18. Kupca nekretnine tereti plaćanje vodne i komunalne naknade za vremensko razdoblje od. 22.03.2017. do donošenja sudske odluke o uknjižbi prava vlasništva u zemljišne knjige.

19. Stečajni upravitelj će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, kojem se nekretnine dodjeljuju (kupcu) koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve druge uvjete iz ovog oglasa. Ukoliko na dražbi sudjeluje više kupaca, stečajni upravitelj će odrediti da se nekretnine i poslovni udio dodjeljuju kupcu koji ponudi nižu cijenu, za slučaj da kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u roku.

20. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

21. Kupac je dužan platiti zakonom propisan porez.

22. Ako kupac koji je dao najvišu ponudu bez opravdanog razloga odustane od zaključenja ugovora o prodaji, stečajni upravitelj ima pravo zadržati iznos od 7.000,00 kuna od uplaćene jamčevine, radi pokrića nastalog troška.

23. Za sve informacije obratiti se stečajnom upravitelju na broj mob. telefona: 098/9382 870

Podijeli