Na temelju odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Statuta Općine Klana («Službene novine Općine Klana“ broj 30/18, 47/20, 58/21, 74/22), Odluke načelnice KLASA: 406-01/24-01/­­22, UR.BROJ: 2170-21-24-1 od 09. srpnja 2024. godine raspisuje se sljedeći

 

Javni natječaj za prodaju građevinskih terena u vlasništvu Općine Klana

I. Predmet prodaje, početna cijena:

 

 1. k.č. 2353/15, zk. ul. 1249, k.o. Klana-nova, u naravi šuma (Brgučići), površine 864 m2, početna cijena 32.300,00 eura, jamčevina iznosi 3.230,00 eura

 

 1. k.č. 2353/16, zk. ul. 1249, k.o. Klana-nova, u naravi šuma (Brgučići), površine 968 m2 početna cijena 36.200,00 eura, jamčevina iznosi 3.620,00 eura

 

 1. k.č. 2353/18, zk. ul. 1249, k.o. Klana-nova, u naravi šuma (Brgučići), površine 859 m2 početna cijena 32.100,00 eura, jamčevina iznosi 3.210,00 eura

 

 1. k.č. 2353/21, zk. ul. 1248, k.o. Klana-nova, u naravi šuma (Brgučići), površine 761 m2 početna cijena 29.300,00 eura, jamčevina iznosi 2.930,00 euraII. Uvjeti natječaja i namjena:

 

Na lokalitetu postoji vodovodna i elektroenergetska mreža, te sa glavne ceste postoji mogućnost priključenja na plinsku mrežu.

Svi detaljni uvjeti vezani uz gradnju objekata propisani su I. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 Klana („Službene novine Općine Klana“ broj 70/22), link https://zavod.pgz.hr/sn_jls/Klana/2022_70_1489_donosenje.pdf
Sve katastarske čestice koje su predmet prodaje se nalaze u neizgrađenom građevinskom području mješovite M1 namjene;

 • građevine turističko-ugostiteljske namjene
 • građevine poslovne namjene
 • građevine društvene namjene
 • stambene građevine

- Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe, pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije te fizičke osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje samostalne i trajne djelatnosti sukladno odredbama Zakona o obrtu te fizičke osobe

- Ostale strane pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske

-  Javni natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

- Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja

- Ponuditelji osobno fizička osoba, fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba, čiji je osnivač ili član uprave, a koji ima evidentirana dugovanja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim sklopljenim ugovorima odnosno upravnim aktima JUO Klana, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

- Ponuditelji koji su u sudskom sporu sa Općinom Klana, i/ili prema kojima je Općina Klana pokrenula postupak ovrhe, neovisno po kojoj osnovi, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

- Iznos kupoprodajne cijene plativ je u roku od najduže 15 dana od dana sklapanja ugovora

- Ugovorom o kupoprodaji definirat će se da ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 8 dana od dana isteka roka za plaćanje, prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu

- Kupoprodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, a Općina Klana ne odgovara za eventualne neusklađenosti podataka u odnosu na npr. površinu i sl. koje mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije

- Sve troškove vezane uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez i sl.) snosi kupac

- Općina Klana zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez obrazloženja za takav postupak, niti Općina Klana u takvom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju

- Osobni podaci ponuditelja prikupljaju se isključivo u svrhu provođenja ovog Javnog natječaja. Predavanjem ponude ponuditelji daju izričitu privolu da se njihovi podaci, daju na uvid zainteresiranim trećim osobama te javno objave.


III. Ponuda mora sadržavati:

– osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, OIB, adresu odnosno naziv, OIB, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe i osobe ovlaštene za zastupanje/punomoć)

- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke osobe, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, ime i prezime odgovorne osobe

– iznos ponuđene cijene izražene brojkama i slovima

- potvrdu o uplati jamčevine koju treba uplatiti na IBAN HR8424020061818600009; u poziv na broj 9016 - upisati OIB, te naznačiti broj računa ponuditelja u slučaju povrata jamčevine, model 68 – s naznakom građevinske čestice za koju se daje ponuda

- Potvrdu Općine Klana o nepostojanju duga ponuditelja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi (zatražiti u Općini Klana kontakt: 051808700 ili putem e-maila [email protected])

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.


IV. Dostava:

 1. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili neposrednom dostavom sa naznakom: "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU- NAZNAKA KČ ZA KOJU SE PREDAJE PONUDA - NE OTVARAJ“ na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana.
 2. Rok za predaju ponude ističe desetog dana od dana objave u javnom glasilu bez obzira na način dostave.
 3. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzeti u obzir.
 4. Ponuditelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem na adresu iz ponude u roku od 5 dana od donošenja Odluke o odabiru.
 5. Rok za isplatu kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 6. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude su:
  - najviša ponudbena cijena
  - svi ostali uvjeti iz natječaja
 1. Općina Klana pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora te da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda bez ikakvog obrazloženja.
 2. Kontakt podaci za upite u Općini Klana: 051/808-205, 051/808-700, [email protected]


Općina Klana - 2170-21

Datum: 10.07.2024

Klasa: 406-01/24-01/22

Redni broj: 2

Povjerenstvo za provedbu natječaja