Na temelju odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Statuta Općine Klana («Službene novine Općine Klana“ broj 30/18, 47/20, 58/21), te Odluke načelnice KLASA: 022-01/21-01/54, UR.BROJ: 2170-06-20-01-01 od 16. studenog 2021. godine, raspisuje se sljedeći

 

Natječaj za prodaju građevinskih terena u vlasništvu Općine Klana

I. Predmet prodaje, početna cijena:

 

 1. k.č. 2353/8, zk. 1249, k.o. Klana-Nova, u naravi šuma (Brgučići) površine 840 m2  početna cijena iznosi 160.324,44 kune. Jamčevina: 16.032,44 kune

 2. k.č. 2353/9, zk 1249, k.o. Klana-Nova, u naravi šuma (Brgučići) površine 899 mpočetna cijena iznosi 172.333,77 kuna. Jamčevina: 17.233,37 kune.

 3. k.č. 2353/10, zk 1249, k.o. Klana-Nova, u naravi šuma (Brgučići) površine 878 m2 početna cijena iznosi 168.355,68 kuna. Jamčevina: 16.835,57 kuna.

 4. k.č. 2359/4, zk 2388, k.o. Klana-Nova, u naravi pašnjak (Kalužica) površine 827 m2  početna cijena iznosi 158.297,87 kuna. Jamčevina: 15.829,78 kuna.

 5. k.č. 2360/3, zk 2450, k.o. Klana-Nova, u naravi šuma (Kalužica) površine 984 m2 početna cijena iznosi 188.396,23 kune. Jamčevina: 18.839,62 kune

 6. k.č. 2360/4, zk 2450, k.o. Klana-Nova, u naravi šuma (Kalužica) površine 938 m2 početna cijena iznosi 179.389,24 kune. Jamčevina iznosi: 17.938,92 kune.

 7. k.č. 2360/5, zk 2450, k.o. Klana-Nova, u naravi šuma (Kalužica) površine 876 m2 početna cijena iznosi 167.379,92 kune. Jamčevina: 16.737,99 kuna.

 8. k.č. 2360/6, zk 2450, k.o. Klana-Nova u naravi šuma (Kalužica) površine 873 m2 početna cijena iznosi 167.379,92 kune. Jamčevina iznosi: 16.737,99 kuna.

 9. k.č. 2360/7, zk 2450, k.o. Klana-Nova u naravi šuma (Kalužica) površine 888 m2 početna cijena iznosi 170.382,25 kuna. Jamčevina iznosi: 17.038,22 kune.

 10. k.č. 2360/8, zk 2450, k.o. Klana-Nova u naravi šuma (Kalužica) površine 845 m2 početna cijena iznosi 161.375,26 kuna. Jamčevina iznosi: 16.137,52 kune

 11. k.č. 2374, zk 2376, k.o. Klana-Nova u naravi pašnjak (Kalužica) površine 2.315 m2 početna cijena iznosi 383.772,88 kuna. Jamčevina iznosi: 38.377,28 kuna.II. Uvjeti natječaja i namjena:

Namjena predmeta prodaje: Na lokalitetu postoji vodovodna i elektroenergetska mreža, te sa glavne ceste postoji mogućnost priključenja na plinsku mrežu.

 

- Osnovni uvjeti oblikovanja i veličine građevne čestice:

 

vrsta građevine

najmanja površ. građevinske čestice /m2

najveći koeficijent izgrađenosti /kig

max. koeficijent iskorištenosti /kis

sa jednom st. jedinicom

slobodnostojeća

750

0,2

0,6

 

 

 

 

 

sa dvije ili tri st. jedinice

slobodnostojeća

900

0,3

1,2

 

dvojna

750

0,3

1,2

 

- Veličina građevine - osnovna građevina:

 

vrsta građevine

najmanja površ. građevine /m2

najveći broj etaža

najveća dopuštena visina građevine /m

osnovne

sa jednom st. jedinicom

slobodnostojeća

80

3 (jedna podzemna + dvije nadzemne)

7,5

 

sa dvije ili tri st. jedinice

slobodnostojeća

80

4 (jedna podzemna + tri nadzemne)

9

 

 

dvojna

80

4 (jedna podzemna + tri nadzemne)

9

Pomoćna građevina i građevina gospodarske namjene izvan gabarita osnovne građevine

 

1 (jedna nadzemna)

5,0

Poljoprivredna građevina

 

1 (jedna nadzemna)

5,0

 

Svi detaljni uvjeti vezani uz gradnju objekata propisani su Prostornim planom uređenja Općine Klana objavljenom u „Službenim novinama Općine Klana“ broj 22/2016) ili na www.klana.hr – PROSTORNI PLAN

- Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe, pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije te fizičke osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje samostalne i trajne djelatnosti sukladno odredbama Zakona o obrtu te fizičke osobe

- Ostale strane pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske

- Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

- Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja

- Ponuditelji osobno fizička osoba, fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba, čiji je osnivač ili član uprave, a koji ima evidentirana dugovanja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim sklopljenim ugovorima odnosno upravnim aktima JUO Klana, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

- Ponuditelji koji su u sudskom sporu sa Općinom Klana, i/ili prema kojima je Općina Klana pokrenula postupak ovrhe, neovisno po kojoj osnovi, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

- Iznos kupoprodajne cijene plativ je u roku od najduže 15 dana od dana sklapanja ugovora

- Ugovorom o kupoprodaji definirat će se da ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 8 dana od dana isteka roka za plaćanje, prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu

- Kupoprodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, a Općina Klana ne odgovara za eventualne neusklađenosti podataka u odnosu na npr. površinu i sl. koje mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije

- Sve troškove vezane uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez i sl.) snosi kupac.

- Općina Klana zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez obrazloženja za takav postupak, niti Općina Klana u takvom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju

 

III. Ponuda mora sadržavati:

 

– osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, OIB, adresu odnosno naziv, OIB, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe i osobe ovlaštene za zastupanje/punomoć)

- rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke osobe, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, ime i prezime odgovorne osobe, preslika osobne iskaznice za fizičke osobe

– iznos ponuđene cijene izražene brojkama i slovima

- potvrdu o uplati jamčevine koju treba uplatiti na IBAN HR8424020061818600009; u poziv na broj 9016 - upisati OIB, te naznačiti broj računa ponuditelja u slučaju povrata jamčevine, model 68 – sa naznakom građevinske čestice za koju se daje ponuda

- Potvrdu Općine Klana o nepostojanju duga ponuditelja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi (zatražiti u Općini Klana kontakt: 051808700, procelnik@klana.hr)

 

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva. IV. Dostava 

 

 1. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili neposrednom dostavom sa naznakom: "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU-BROJ KATASTARSKE ČESTICE ZA KOJI SE DAJE PONUDA) - NE OTVARAJ“ na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana.
 2. Rok za predaju ponude ističe petnaestog dana od dana objave u javnom glasilu bez obzira na način dostave.
 3. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzeti u obzir.
 4. Ponuditelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem na adresu iz ponude u roku od 5 dana od donošenja Odluke o odabiru.
 5. Rok za isplatu kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 6. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude su:
  - najviša ponudbena cijena
  - svi ostali uvjeti iz natječaja
 7. Općina Klana pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora te da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda bez ikakvog obrazloženja.
 8. Kontakt podaci za upite u Općini Klana: 051/808-205, 051/808-700, procelnik@klana.hr

 

KLASA: 406-01/21-01/8
URBROJ: 2170-06-21-01-05
Klana, 17. studeni 2021. godine
Povjerenstvo za provedbu natječaja