Na temelju odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Statuta Općine Klana («Službene novine Općine Klana“ broj 30/18, 47/20, 58/21), te Odluke načelnice KLASA: 022-01/21-01/53, UR.BROJ: 2170-06-20-01-01 od 16. studenog 2021. godine, raspisuje se sljedeći

 

Natječaj za prodaju građevinskih terena u vlasništvu Općine Klana

 I. Predmet prodaje, početna cijena:

- k.č. 1024/38, zk. 301 k.o. Škalnica, u naravi dvorište površine 1540 m2

- k.č. 1024/39, zk 301, k.o. Škalnica, u naravi dvorište i put površine 260 m2

- k.č. 1024/40, zk 301, k.o. Škalnica, u naravi cesta, površine 55 m2

 

Početna kupoprodajna cijena za sveukupno 1855 m2 iznosi 203.888,26 kuna. Jamčevina: 20.388,83 kuna.

Katastarske čestice se prodaju objedinjeno i predstavljaju jedinstveni predmet prodaje.

 
II. Uvjeti natječaja, lokalitet i namjena:

Lokacija: Katastarske čestice koje su predmet prodaje nalaze se u okviru poslovne zone Škalnica.

Namjena predmeta prodaje: Predmet prodaje nalazi se u površinama prostorno planske oznake K – gospodarska namjena i to k.č. 1024/39 i 1024/40 (manjim dijelom se nalaze u koridoru buduće prometnice) u površinama „gospodarska namjena – poslovna postojeća“, a k.č. 1024/38 u površinama „gospodarska namjena – poslovna planirana“. 

- Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe, pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije te fizičke osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje samostalne i trajne djelatnosti sukladno odredbama Zakona o obrtu te fizičke osobe

- Ostale strane pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske

- Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

- Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja

- Ponuditelji osobno fizička osoba, fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba, čiji je osnivač ili član uprave, a koji ima evidentirana dugovanja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim sklopljenim ugovorima odnosno upravnim aktima JUO Klana, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

- Ponuditelji koji su u sudskom sporu sa Općinom Klana, i/ili prema kojima je Općina Klana pokrenula postupak ovrhe, neovisno po kojoj osnovi, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

- Iznos kupoprodajne cijene plativ je u roku od najduže 15 dana od dana sklapanja ugovora

- Ugovorom o kupoprodaji definirat će se da ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 8 dana od dana isteka roka za plaćanje, prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu

- Kupoprodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, a Općina Klana ne odgovara za eventualne neusklađenosti podataka u odnosu na npr. površinu i sl. koje mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije

- Sve troškove vezane uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez i sl.) snosi kupac.

- Općina Klana zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez obrazloženja za takav postupak, niti Općina Klana u takvom slučaju nema nikakve odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju

 

III. Ponuda mora sadržavati:

– osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, OIB, adresu odnosno naziv, OIB, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe i osobe ovlaštene za zastupanje/punomoć)

- rješenje o upisu u obrni registar za fizičke osobe, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, ime i prezime odgovorne osobe, preslika osobne iskaznice za fizičke osobe

– iznos ponuđene cijene izražene brojkama i slovima

- potvrdu o uplati jamčevine koju treba uplatiti na IBAN HR8424020061818600009; u poziv na broj 9016 - upisati OIB, te naznačiti broj računa ponuditelja u slučaju povrata jamčevine, model 68, svrha: kupnja čestica u PZ Škalnica

- potvrdu Općine Klana o nepostojanju duga ponuditelja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi (zatražiti u Općini Klana kontakt: 051808700, procelnik@klana.hr)

 

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

 

 IV. Dostava:

 1. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili neposrednom dostavom sa naznakom: "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU-k.č. 1024/39, 1024/39, 1024/40, K.O. ŠKALNICA U PZ ŠKALNICA) - NE OTVARAJ“ na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana.
 2. Rok za predaju ponude ističe osmog dana od dana objave u javnom glasilu bez obzira na način dostave.
 3. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzeti u obzir.
 4. Ponuditelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem na adresu iz ponude u roku od 5 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
 5. Rok za isplatu kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 6. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude su:
  - najviša ponudbena cijena
  - svi ostali uvjeti iz natječaja 

 7. Općina Klana pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora te da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda bez ikakvog obrazloženja.


KLASA: 406-01/21-01/22
URBROJ: 2170-06-21-01-01
Klana, 16. studeni 2021. godine
Povjerenstvo za provedbu natječaja