Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Tomislava Cvitkovića, univ.spec.oec., KLASA: 940-02/21-20/60, UR.BROJ: 2107/02-04-21-5, od 12. listopada 2021. godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje:

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta

 

Predmet natječaja:

I. - 680/4021 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 6865, k.o. Novi, a prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, ANTON GRŠKOVIĆ, ing. geodezije, pod radnim brojem: „k.č.br. 16047/4“, u površini od 680 m²

 

Početna cijena 1 m² zemljišta je 177,77 kn, ukupno  120.883,60 kn.

Jamčevina u visini od 10% početne cijene, u iznosu od 12.088,36 kn uplaćuje se na žiro račun Grada Novog Vinodolskog IBAN HR7323900011829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, s naznakom: jamčevina za natječaj, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, a dokaz o izvršenoj uplati mora se priložiti ponudi.

 


Urbanistički uvjeti iz Urbanističkog plana uređenja Grada Novog Vinodolskog:

II. Prema Prostornom planu uređenja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj: 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17) radi se o građevinskom području naselja u kojem se mogu graditi građevine stambene namjene koje se dijele na obiteljsku kuću, stambenu građevinu i vikend građevinu, poslovne ili ugostiteljsko-turističke namjene, a detaljni uvjeti gradnje propisani su  PPU Grada Novi Vinodolski. 

 

Za dio naselja u kojem se nalazi predmetna čestica vodoopskrba je u fazi projektiranja, tako da bi korisnik morao imati vlastiti rezervoar za vodu, a trenutno ne postoji ni sustav javne odvodnje, te će se odvodnja sanitarnih otpadnih voda morati regulirati individualnim objektima otpadnih voda, tj. septičkom jamom, sabirnom jamom ili biološkim uređajem.

 


Opći uvjeti natječaja:


III. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

           

Ponude se predaju u pismenom obliku na naslov:


Grad Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

Komisija za provođenje natječaja prodaje građevinskog zemljišta.

„PONUDA ZA KUPNJU GRADILIŠTA BREZE– NE OTVARAJ“

 

Ponude se predaju zaključno sa 27. listopadom 2021. godine (srijeda) u radne dane unutar radnog vremena: od 07.00 - 15.00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

Nepravovremene ponude će se odbaciti te se neće otvarati!

 

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 29. listopada 2021. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, s početkom u 09.30 sati.

 

Troškove  formiranja gradilišta, iskolčenja i stupanja u posjed, kao i sve druge administrativne troškove (zemljišnoknjižna i katastarska provedba i sl.) snosi kupac zemljišta. Kupac zemljišta snosi troškova oglašavanja i trošak procjene vrijednosti zemljišta izvršen po vještaku građevinske struke kao i porez na promet nekretnina sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama (NN RH br. 115/2016, 106/2018).

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 ( Stošić)  svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati.


Posebni uvjeti natječaja:


IV. Uz ponudu su svi natjecatelji dužni dostaviti potvrde o nedugovanju i to:

  • Potvrda Grada Novog Vinodolskog o nedugovanju.
  • Potvrda GKTD „Ivanj“ d.o.o. o nedugovanju,
  • Potvrda VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, o nedugovanju,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sadržaj ponude:

V.

1. Pismena ponuda s podacima o natjecatelju, prebivalište odnosno sjedište, te naznačenim žiro računom radi povrata uplaćene jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Sastavni dio ponude je Izjava da se prihvaćaju općih uvjeta natječaja koja se može dati u tekstu ponude, a može i posebno kao privitak ponudi,


2. Naznaka cijene koja se nudi za kupnju zemljišta,

3. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice, osobne iskaznice) te dokaz o upisu u registar – za pravne osobe, a za strane fizičke osobe preslika putovnice te za pravne Izvod iz registra pravnih osoba preveden na hrvatski jezik i pismo po ovlaštenom sudskom tumaču

4. Dokaz o udovoljavanju posebnim uvjetima natječaja

5. Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na račun Grada Novog Vinodolskog IBAN: HR7323900011829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, dokaz o izvršenoj uplati mora se priložiti ponudi.


Natjecatelju koji Odlukom gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog bude odabran kao najpovoljniji jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

Najpovoljnijem natjecatelj koji svojom krivnjom odustane od ponude nakon objavljivanja Rezultata natječaja (na dan utvrđenja na oglasnoj ploči Grada Novog) te nakon toga jamčevina se neće vratiti.


Nepotpune ponude neće se razmatrati.

  

Mjerila za odabir najpovoljnije ponude i plaćanje:

VI. Oglašeno zemljište prodat će se  onom natjecatelju koji udovolji općim i posebnim uvjetima iz natječaja i ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ukoliko dva ili više natjecatelja u cijelosti udovolje svim općim i posebnim uvjetima te ponude isti iznos kupoprodajne cijene za zemljište, prednost ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

Najpovoljniji natjecatelj je uvijek onaj s financijski najvišom ponudom. Najpovoljniji natjecatelj-kupac zemljišta u obvezi je u roku od 90 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora pokrenuti odgovarajuće upravne postupke pred nadležnim tijelom graditeljstva u Crikvenici  radi stvaranja uvjeta za parceliranje zemljišta te prodavatelju donijeti dokaz da je to učinjeno-presliku Zahtjeva podnesenog tijelu graditeljstva.

Ukoliko isto ne učini  ispunjeni su uvjeti za raskid kupoprodajnog ugovora uz povrat uplaćene jamčevine i kupoprodajne cijene zemljišta, umanjeno za trošak procjene vještaka građevinske struke i trošak oglašavanja, sve bez obračuna bilo kakvih kamata, a ukoliko se iz bilo kojih razloga ne bi moglo provesti cijepanje zemljišta, izvršit će im se povrat uplaćene jamčevine i kupoprodajne cijene zemljišta u cijelosti, a bez obračuna kamata.

Kupoprodajni ugovor zaključiti će se  u roku od 8 dana od donošenja Odluke  gradonačelnika  Grada Novog Vinodolskog o prihvaćanju ponuda za kupnju.

Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Novog Vinodolskog  IBAN : HR7323900011829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB,  sa naznakom : Naknada za građevinsko zemljište po Ugovoru.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI