Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog : KLASA: 944-01/21-10/53, KLASA:944-01/21-10/54 i KLASA:944-01/21-10/56, Grad Novi Vinodolski objavljuje slijedeći:

 

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

 

I. Predmet natječaja:

 1. građevinsko zemljište u  Novom  Vinodolskom, uža  lokacija Nova Krasa, 195/496 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 1008 oranica Šuperinovo u Šiji površine 496 m2, upisane u z.k. ul. 2391 k.o. Novi, što iznosi 195 m2, za formiranje građevinske čestice, po početnoj cijeni za natječaj u visini od 507,00 kn/m2, sveukupno 98.900,00 kunu, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta, odnosno 9.890,00 kuna,
 1. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet Gornji Kalanji, međašno sa k.č. br. 3500/36 k.o. Ledenice 141/4014 idealnog suvlasničkog dijela , k.č. br.  3500/26, pašnjak površine 4014 m2, upisano u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice, što iznosi 114 m2 zemljišta za formiranje gradilišta-okućnice, po početnoj cijeni za natječaj od 526,87 kn/m2, sveukupno 79.400,00 kuna, uz jamčevinu od  10% početne cijene zemljišta ili 7.940,00 kuna,
 1. građevinsko   zemljište u Klenovici, uži lokalitet  „Gaj“ 81/154307 idealnog suvlasničkog dijela  k.č. br. 3379/99, neplodno  zemljište površine 154307 m2 upisana u z.k. ul. 6510 k.o. Ledenice, što iznosi 81 m2 zemljišta za formiranje gradilišta-okućnice, po početnoj cijeni za natječaj od 662,01 kn/m2, sveukupno 53.600,00 kuna, uz jamčevinu od  10% početne cijene zemljišta ili 5.360,00 kuna.

 

II. Opći uvjeti natječaja:

 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

Ponude se predaju u pismenom obliku na naslov:


Grad Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski


Komisija za provođenje natječaja prodaje i zamjene građevinskog zemljišta.


«PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»


Ponude se predaju zaključno sa 03. prosinca 2021. godine u radne dane unutar radnog vremena: od 07.00 - 14.00 sati neposredno na Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski.

Nepravovremene ponude će se odbaciti te se neće otvarati!


Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 07. prosinca 2021. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 09,00 sati.


Troškove  formiranja gradilišta-okućnice, iskolčenja i stupanja u posjed, kao i sve druge administrativne troškove (zemljišnoknjižna i katastarska provedba i sl.) snosi kupac zemljišta. Kupac zemljišta snosi također proporcionalni dio troškova oglašavanja i trošak procjene vrijednosti zemljišta izvršen po vještaku građevinske struke kao i porez na promet nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama.


Sve druge informacije mogu se dobiti na gradskom Odjelu za komunalne djelatnosti-prostorno planiranje na tel. 554-362 (Kalanj), 554-371 (Antić ili Stošić) i na broj 554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 07.00-15.00 sati.III. Posebni uvjeti natječaja  - Dokaz o pravnom interesu za natjecanje:

 1. Posebni uvjeti natječaja za sva 3 oglašena zemljište  je da služi za formiranje građevinske parcele – gradilišta uz prilaganje gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih parcela te prijedloga parcelacije izrađenog po geodetskom stručnjaku iz ureda ovlaštenog inženjera geodezije, uz uvjet prihvaćanja povoljnije ponude nevezanog ponuditelja,
 1. Poseban uvjet natječaja za zemljište oglašeno pod rednim brojem 1. natječaja je da se na ime naknade ili dijela naknade daje zamjensko zemljište na istom lokalitetu koje u naravi već čini  dio nerazvrstane ceste uz dokaz prilaganjem Uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja izdanog od nadležnog tijela prostornog uređenja i graditeljstva Primorsko-goranske županije i zemljišta za buduću javno-prometnu površinu uz dokaz prilaganjem prijedloga parcelacije. Natjecatelj po ovom posebnom uvjetu u obvezi je uz ponudu zamjenskog zemljišta priložiti i procjenu njegove vrijednosti izrađenu po istom stalnom sudskom vještaku koji je radio procjenu nekretnina grada Novog Vinodolskog Gosp. Nevenu Čačiću, struč. spec. ing. aedif. Za razliku vrijednosti zamjenskih nekretnina, ukoliko ista bude na štetu Grada ponuditelj po posebnim uvjetima dužan je dati ponudu u novcu te istaknuti  financijski sveukupnu ponudu ( vrijednost zamjenskog zemljišta + razlika u novcu),
 1. Zajednički posebni  uvjeti  svim  natjecateljima  su da prema Gradu Novom Vinodolskom i gradskim komunalnim društvima KTD „Ivanj“ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5 i VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja uz dokaz prilaganjem odgovarajućih potvrda navedene ustanove i trgovačkih društava.

 

IV. Sadržaj ponude: 

 1. Pismena ponuda s podacima o natjecatelju, prebivalištem odnosno sjedištem, te naznačenim žiro računom radi povrata uplaćene jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Sastavni dio ponude je i Izjava da se prihvaćaju općih i posebnih uvjeta natječaja koja se može dati u tekstu ponude a može i posebno kao privitak ponudi,
 2. Naznaka cijene koja se nudi za kupnju zemljišta,
 3. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ( preslika domovnice, osobne iskaznice), te dokaz o upisu u registar – za pravne osobe a za strane fizičke osobe preslika putovnice a za pravne Izvod iz registra pravnih osoba preveden na hrvatski jezik i pismo po ovlaštenom sudskom tumaču
 4. Dokaz o udovoljavanju posebnim uvjetima natječaja,
 5. Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na račun Grada Novog Vinodolskog IBAN : HR7323900011829000002, pozivom na broj : 68 – 7757 – O.I.B., najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, dokaz o izvršenoj uplati mora priležati ponudi,

 

Natjecatelju koji Odlukom gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog bude odabran kao najpovoljniji jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

Najpovoljnijem natjecatelju koji svojom krivnjom odustane od ponude nakon objavljivanja Rezultata natječaja (na dan utvrđenja na oglasnoj ploči Grada Novog) te nakon toga, jamčevina se neće vratiti.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.V. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude i plaćanje :


Sva oglašena zemljišta  prodat će se  onim natjecateljima koji udovolje općim i posebnim uvjetima iz natječaja i ponude najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ukoliko dva ili više natjecatelja u cijelosti udovolje svim općim i posebnim uvjetima te ponude isti iznos kupoprodajne cijene za zemljište, prednost ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

Najpovoljniji natjecatelj je uvijek onaj s financijski najvišom ponudom.

Najpovoljniji natjecatelji-kupci zemljišta za sva 3 oglašena građevinska zemljišta u obvezi su u roku od 90 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora pokrenuti odgovarajuće upravne postupke pred nadležnim tijelom graditeljstva u Crikvenici  radi stvaranja uvjeta za parceliranje zemljišta te prodavatelju donijeti dokaz da je to učinjeno-presliku Zahtjeva podnesenog tijelu graditeljstva.

Ukoliko isto ne učine  ispunjeni su uvjeti za raskid kupoprodajnih ugovora uz povrat uplaćene jamčevine i kupoprodajne cijene zemljišta umanjeno za trošak procjene vještaka građevinske struke i trošak oglašavanja, sve bez obračuna bilo kakvih kamata a ukoliko se iz bilo kojih razloga ne bi moglo provesti cijepanje zemljišta, izvršit će im se povrat uplaćene jamčevine i kupoprodajne cijene zemljišta u cijelosti a bez obračuna kamata. 

Kupoprodajni ugovori za čitave nekretnine odnosno za dijelove nekretnina  na  idealne suvlasničke dijelove zaključiti će se  najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke  gradonačelnika  Grada Novog Vinodolskog o prihvaćanju ponuda za kupnju.

Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Novog Vinodolskog  IBAN broj HR7323900011829000002, pozivom na broj : 68 – 7757 – O.I.B.,  sa naznakom : Naknada za građevinsko zemljište po Ugovoru.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI