Stečajni upravitelj  Ratko Miklaušić iz Rijeke u stečajnom postupku nad društvom REOS d.o.o. "u stečaju" , OIB: 27113527871, koji se vodi pod posl.br. St-598/19  na Trgovačkom sudu u Rijeci,  temeljem Odluke skupštine vjerovnika društva od 27.05.2020. objavljuje


OGLAS
za prodaju poslovnog udjela u vlasništvu stečajnog dužnika

 1. PREDMET PRODAJE
  Prodaju se dva poslovna udjela u društvu AIDA d.o.o. u stečaju.

 2. UVJETI PRODAJE

  1. Javno prikupljanje ponuda

  2. Početna kupoprodajna cijena iznosi:
  a) Prvi poslovni udio nominalnog iznosa od 94.000,00 kn prodaje se po cijeni od 47.000,00 kuna
  b) Drugi poslovni udio nominalog iznosa od 247.000,00 kn prodaje se po cijeni od 123.000,00 kn.

  3. Svaki pojedini poslovni udio se ne može prodati za cijenu nižu od početne kupoprodajne cijene.

  4. Poslovni udio će se prodati ako pristigne barem jedna ponuda, koja udovoljava svim elementima oglasa.

  5. Pravo sudjelovanja u natjecanju za kupnju imaju sve pravne i fizičke osobe sukladno propisima Republike Hrvatske.

  6. Prodavatelj ne odgovara za pravne nedostatke prodane stvari.


 3. SADRŽAJ PONUDE

  7. Podaci o ponuditelju (ime/naziv, adresu, kontakt telefon, OIB)
  8. Preslika osobne iskaznice i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (za fizičke osobe)
  9. Izvod iz sudskog/obrtnog registra (za kupce pravne osobe)
  10. Ponuđena kupoprodajna cijena.
  11. Ponuda za kupnju poslovnog udjela se dostavlja preporučenom pošiljkom, na ime i adresu javnog bilježnika Zorana Vrsalović u Rijeci, Korzo 40 u zatvorenoj omotnici s naznakom:


  PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG UDJELA, javni bilježnik Zoran Vrsalović, Reos d.o.o."u stečaju".

  12. Rok za prikupljane ponuda je zaključno do 11.00 sati, 28.08.2020.  Zakašnjele ponude neće se razmatrati. Samo ponude koje pristignu i budu uručene  28.08.2020. do 11'00 sati, uzeti će se u obzir.

  13. Javno otvaranje ponuda održati će se 28.08.2020. godine u 11.10 sati u uredu javnog bilježnika Zorana Vrsalović, Korzo 40. u Rijeci o kojoj će radnji javni bilježnik sastaviti zapisnik o posvjedočenju činjenica.

  14. Javni bilježnik će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko u postupku sudjeluje više kupaca, javni bilježnik će odrediti da se poslovni udjeli dodjele kupcu koji ponudi nižu cijenu, za slučaj da kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u roku.

  15. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

  16. Plaćanje poreza prema zakonskim propisima.

  17. Za sve informacije obratiti se stečajnom upravitelju na broj mobitela: 098/938-2870.

 

Rijeka, 30.07.2020.

                                                                                                  

                                                                                            

                                                                                                     

Reos d.o.o."u stečaju"
Stečajni upravitelj