05.10.2017.

Općina Skrad obavlja izmjeru i ucrtavanje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. Zakona o cestama („Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Središnji ured KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. Općina Skrad objavljuje

 

JAVNI POZIV

I.

Općina Skrad obavljati će izmjeru, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstanih cesta GI13 i GI14 k.o. Divjake.

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Mario Martinović, dipl.ing.geod. broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1268, zaposlen u tvrtki Adler&Sager d.o.o. Delnice, Lujzinska cesta 22.

III.

Općina Skrad započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu su izgrađene predmetne ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji će se pobrinuti da lomne točke granica parcela budu ispravno stabilizirane i obilježene, dana 10. listopada 2017. u vremenu od 09:00 – 11:00 sati. Ukoliko budu loše vremenske prilike označavanje ceste će se odgoditi za prvi slijedeći dan bez vremenskih neprilika. Za detaljnije informacije možete nazvati i broj telefona 051 – 812 – 413 tvrtke Adler&Sager d.o.o. Delnice.

IV.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste moguće je obaviti dana 20. listopada 2017. u vremenu od 14:00 – 15:00 sati u vijećnici Općine Skrad.

V.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 28. listopada 2017. na adresu Općina Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8, 51311 Skrad.

 

KLASA: 340-01/17-01/9

URBROJ: 2112/04-17-01-01

Skrad, 2. listopad 2017.

 

                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Damir Grgurić, dipl.ing., v.r.

Podijeli