07.08.2018.

Prodaje se nekretnina u Šmriki putem javne dražbe

Javni bilježnik VELIBOR PANJKOVIĆ iz Rijeke, A. Starčevića 4, primjenom odredbi čl. 317. Ovršnog zakona (NN 112/12, 93/2014 i 73/2017), po zahtjevu predlagatelja osiguranja; RI-TELEFAX d.o.o. Rijeka, Trg Riječke rezolucije 5, OIB 25128946075, zastupan po odvjetniku Ivici Zelić, Rijeka, radi namirenja tražbine unovčenjem nekretnine protivnika osiguranja Milan Grujičić, Šmrika, Brajci 12 (prije: Šmrika, 4. Jula br. 6), OIB  58503452905 i Ema Grujičić, Veli Iž, Veli Iž 97 (prije: Šmrika, 4. Jula br. 6), OIB  05038560166, objavljuje održavanje javne dražbe za

 

PRODAJU NEKRETNINA

 

 1. PREDMET PRODAJE: - nekretnina upisana kod Općinskog suda u Rijeci, zemljišnoknjižni odjel Rijeka, k.o. ŠMRIKA, z.k.ul. 2093, i to k.č.br. 997 u naravi Dolnje selo ukupne površine 818 m2 – gospodarska zgr., dvorište, kuća, Dolnje selo (ranije opisana kao k.o. Šmrika, k.č.br. 411/2, z.k.ul. 1295)

 2. Utvrđuje se minimalna početna cijena za sve nekretnine u iznosu od = 1.164.000,00kn (jedanmilijunstošezdesetčetiritisućekuna), sukladno Procjembenom elaboratu vrijednosti nekretnina izrađenom po PSC ANTARES d.o.o. – Kostrena, Željko Pantelić, dipl.ing.građ, od 28.06.2018. godine.

Napominje se kako se nekretnina,  sukladno čl. 102. st. 1. Ovršnog Zakona, na prvoj dražbi ne može prodati ispod četiri petine utvrđene vrijednosti nekretnine.

 1. Nekretnina nije u posjedu predlagatelja osiguranja, a slobodna je od osoba i stvari.

Nekretnina nema priključak vode i struje.

Podnijet je zahtjev za legalizaciju nekretnine u lipnju 2018. godine

 1. Na nekretnini, osim prijenosa prava vlasništva radi osiguranja tražbine u korist predlagatelja osiguranja i zabilježbe da je prijenos prava vlasništva izvršen radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 1.050.000,00 kuna, nema upisanih tereta.

 2. UVJETI PRODAJE: Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

 3. Ročište za javnu dražbu zakazuje se za dan 10. rujna 2018. godine u prostorijama javnobilježničkog ureda Velibora Panjkovića, Rijeka, A. Starčevića 4 u 12 sati. Pozivaju se ponuditelji da pristupe na javnu dražbu.

 4. Ponuditelji u roku od 5 dana od dana objave ovog oglasa moraju izvršiti uplatu jamčevine u iznosu od 10% (posto) početne cijene nekretnine: 116.400,00 kuna, koja se uplaćuje na poseban kunski račun javnog bilježnika V. Panjkovića za druge osobe broj HR0524080021300000058 otvoren kod PARTNER BANKA d.d. Zagreb, Podružnica Rijeka, pozivom  na broj OU-932 /18, te dokaz o uplati dostaviti u javnobilježnički ured.

 1. Ponuditelj koji uspije na dražbi dužan je ostatak kupoprodajne cijene platiti na isti račun javnog bilježnika u roku od 3 dana od dana održavanja dražbe na kojoj je nekretnina prodana. U narednom roku od 15 dana ovaj iznos biti će uplaćen predlagatelju osiguranja na njegov račun, dok će jamčevina biti uplaćena na račun predlagatelja osiguranja u roku od 15 dana od dana od kada je ponuditelj trebao uplatiti kupoprodajnu cijenu.

 2. Kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u prodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća, bez kamata. Predlagatelj osiguranja nije u obvezi položiti jamčevinu te može platiti prijebojem sa svojom tražbinom.

 3. Ponuditelj koji uspije na dražbi i uplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene obavezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će se utvrditi da je stekao pravo vlasništva predmetne nekretnine a po principu
  viđeno-kupljeno, te su isključeni svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka. Kupac sam osigurava stupanje u posjed nekretnine.

 4. Ponuditelj koji uspije na dražbi, a ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od održavanja dražbe gubi pravo na povrat jamčevine, u tom slučaju jamčevina pripada predlagatelju osiguranja – prodavatelju i njime se namiruje dio potraživanja za koji je izvršeno osiguranje.

 5. U slučaju da ponuditelj koji ne uspije na dražbi ne uplati razliku cijene u roku od 3 dana, novo ročište za prvu dražbu se održava pod istim uvjetima, bez tog ponuditelja 7. dan nakon isteka roka za plaćanje kupoprodajne cijene.

 6. Predlagatelj osiguranja zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu kao i pravo poništenja poziva za javnu dražbu u kojim slučajevima ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

 7. Trošak sastava ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina kao i ostale izdatke u svezi s prodajom i upisom prava vlasništva u zemljišne knjige snosi kupac.

 8. Informacije glede ove prodaje mogu se dobiti u uredu javnog bilježnika na telefon 051/317-370.

JAVNI BILJEŽNIK:

                                                                                            VELIBOR PANJKOVIĆ

Podijeli