“Stanovi” d.o.o. Rijeka, Dubrovačka 4 objavljuju

 

PRODAJU NEKRETNINA


1. Predmet prodaje: Stanovi s energetskim certifikatom, slobodni od osoba i stvari


1.1. Stan u zgradi, Ružice Mihić 9, u Rijeci, površina 65,20 m2

Energetski razred B

Početna cijena 705.000,00 kn (94.000,00 €)


1.2. Stan u zgradi, Antuna Kosića Rika 3, u Rijeci

Površina 61,49 m2

Energetski razred E

Početna cijena 639.000,00 kn (85.200,00 €)


2. Nekretnine se prodaju po načelu "viđeno - kupljeno" prikupljanjem pismenih

ponuda.

Rok za prikupljanje ponuda je 7 dana od dana objave, a ponude treba slati u zatvorenoj omotnici na adresu:

"Stanovi" d.o.o., Rijeka, Dubrovačka 4 s naznakom “Ponuda za kupnju stana broj _ - ne otvaraj".


U natječaju mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.


Prilikom nadmetanja svaki sudionik (fizička ili pravna osoba) dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kn na žiro-račun "Stanova" d.o.o., Rijeka, IBAN

HR1624020061100066070, poziv na broj OlB, koja će kupcu biti uračunata u cijenu, a ostalima vraćena nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača.


Ponuda mora sadržavati:

- ime, prezime i OIB ponuđača (preslika osobne iskaznice), odnosno naziv pravne

osobe sa sjedištem (registracija), s brojem telefona ili mail adresom.

- iznos cijene koja se nudi


3. Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe snosi kupac.

4. Odabrani ponuđač dužan je u roku od 15 dana po primitku obavijesti o prihvatu ponude sklopiti ugovor s vlasnikom, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje I nema pravo na povrat jamčevine.


5. Uplatu kompletne ugovorene cijene potrebno je izvršiti jednokratno, najkasnije 8 dana po potpisu ugovora, nakon čega će novi vlasnik biti uveden u posjed nekretnine.

Prodavatelj zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuđača bez navođenja razloga.

Sve informacije zainteresirani mogu dobiti na tel. 051-672-213, 678-350 ili 099-267 2213.