Čišćenjem ložišta kotlova od čađe, nesagorjelih naslaga koje su nastale od lošeg i nepotpunog sagorijevanja energenata, povećava se stupanj korisnosti kotlova.Automatskom regulaci­jom može se adekvatno ri­ješiti učinak grijaćih tijela prema promjenjivoj potrebi za toplinskom energijom koja ovisi o vanjskoj tempe­raturi, brzini vjetra, inten­zitetu sunčevog zračenja, unutrašnjim izvorima top­line i dr.

Ugradnjom pumpi sa promjenjivim brojem okretaja znatno se štedi elek­trična energija u pomoćnim pogonima. Pumpe imaju ug­rađen frekventni regulator kojim se mijenja brzina okretaja motora, a samim time i regulira protok pum­pe. Opremljene su elektro­nikom koja, na osnovu broja okretaja motora, struje koja istog pokreće i zadanih pa­rametara cjevovoda, regulira broj okretaja pumpe i održava radnu točku optimalnom. 

Uz optimizaciju protoka kroz grijaća tijela, ovakve pum­pe doprinose smanjenju potrošnje električne energije od 70-80%.

Toplinskom izolacijom neizoliranih dijelova sustava razvoda sprječava se mogu­ćnost pojave kondenzacije, smanjuju se toplinski gubici i povećava se efikasnost sustava.

Podešavanje temperature na nižu vrijednost u periodima kada u objektu nema osoblja ili je grijanje i hlađe­nje reducirano (noću, praz­nicima…) doprinosi znatnoj uštedi energije. Ugrubo, pre­ma procjenama, te uštede iz­nose oko 5-6% za svaki stupanj snižene, odnosno po­di­g­nute, temperature po­de­šene za normalan režim rada.

Čišćenjem ložišta kotlova od čađe, nesagorjelih naslaga, koje su nastale od lošeg i nepotpunog sagorijevanja energenata, povećava se stupanj korisnosti kotlova. 

Samim time što su zidovi ložišta čisti, bolji je prijenos topline i potrošnja goriva je smanjena. Čišćenje kotlova se vrši sa dimno-plamene stra­ne, kao i sa vodeno-par­ne (uk­lanjanje kamenca na unu­traš­njim stijenkama kotlova).