Porezi i financije

Volonterska naknada

17.05.2017.

Volonterski rad se ipak na neki način može potpomoći i na porezno priznati način podmiriti dio troškova koje ostvaruju volonteri

Porezi i financije

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

19.04.2017.

Poduzetnik je dužan osigurati evidenciju o tome koje je radnje poduzeo radi naplate potraživanja, podatak o troškovima koje izazivaju daljnji postupci naplate te dokaze na temelju kojih je utvrdio nemogućnost naplate

Porezi i financije

Amortizacija dugotrajne imovine

12.04.2017.

Amortizaciju možemo definirati kao postupno otpuštanje dijela vrijednosti imovine na rashode tekućeg razdoblja, kroz procijenjeni korisni vijek uporabe

Porezi i financije

Pojašnjenje poreza na nekretnine

05.04.2017.

Broj nekretnina u vlasništvu pojedinca neće imati utjecaj na visinu poreza nego njihova namjena, pa će porez biti veći ako se u nekretnini odvija neka poslovna aktivnost

Porezi i financije

Smanjenje porezne osnovice

22.03.2017.

Reinvestirana dobit jedna je od poreznih olakšica koju će biti moguće iskoristiti još samo za 2016. godinu budući da je u sklopu porezne reforme ukinuta