Porezi i financije

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

19.04.2017.

Poduzetnik je dužan osigurati evidenciju o tome koje je radnje poduzeo radi naplate potraživanja, podatak o troškovima koje izazivaju daljnji postupci naplate te dokaze na temelju kojih je utvrdio nemogućnost naplate

Radno pravo

Što je ugovor o djelu?

17.04.2017.

Kod ugovora o radu radnik ne radi samostalno, a kod ugovora o djelu naglašena je samostalnost, bez obzira na različite oblike nadzora odnosno kontrole

Porezi i financije

Amortizacija dugotrajne imovine

12.04.2017.

Amortizaciju možemo definirati kao postupno otpuštanje dijela vrijednosti imovine na rashode tekućeg razdoblja, kroz procijenjeni korisni vijek uporabe

Radno pravo

Pozitivna diskriminacija u radnom odnosu

10.04.2017.

Prednost pri zapošljavanju predviđena je i za pripadnike nacionalnih manjina koji uživaju u RH posebna prava i slobode sukladno Ustavu RH

Porezi i financije

Pojašnjenje poreza na nekretnine

05.04.2017.

Broj nekretnina u vlasništvu pojedinca neće imati utjecaj na visinu poreza nego njihova namjena, pa će porez biti veći ako se u nekretnini odvija neka poslovna aktivnost

Osiguranje

Značaj “Izjave o namirenju”

05.04.2017.

Izjava o namirenju je očitovanje kasko osiguranika kojim izjavljuje i potpisom potvrđuje da su njegova potraživanja s naslova štetnog događaja prema osiguratelju izmirena i da više nema potraživanja

Radno pravo

Pravila kod zapošljavanja maloljetnika

03.04.2017.

Maloljetnik koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje ne smije se zaposliti bez obzira što je za to sposoban i bez obzira što ga na to ovlasti zakonski zastupnik