Radno pravo

Pravilnik o radu

21.10.2019.

Obvezu donošenja pravilnika o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika

Radno pravo

Raspored korištenja godišnjeg odmora

17.10.2019.

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja

Radno pravo

Odluka o preraspodjeli radnog vremena

07.10.2019.

Preraspodjela radnog vremena može se vršiti u kraćim i dužim vremenskim periodima, ali razdoblje preraspodjele ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjesec

Porezi i financije

Novi neoporezivi primici i ovrhe

02.10.2019.

Paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, nisu zaštićene od ovrhe

Radno pravo

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

30.09.2019.

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme