Porezna uprava u mišljenju ističe da nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u Revolut Bank UAB


Proširenjem pružanja usluga na području Republike Hrvatske, isplatiteljima je omogućeno da osobama koje u Revolut Bank UAB otvore tekući ili žiro-račun, na tekući račun u toj banci isplate plaću, odnosno na žiro-račun isplate primitke od drugog dohotka.

Od 1. lipnja Revolut Bank UAB-u izdano je odobrenje Hrvatske narodne banke (HNB) o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske. Temeljem njega, Revolut će osim dosadašnjih pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga, točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje, kao što su tekući račun ili žiro-račun u Republici Hrvatskoj.

Navedena promjena ponovno je aktualizirala pitanje isplate plaće na račun otvoren kod Revolut Bank UAB, koje do sada sukladno mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave od 27. rujna 2021. i mišljenja HNB-a od 16. travnja 2021. nije bilo moguće.

Nastavno na promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj te često postavljane upite o mogućnosti isplate primitaka na račune poreznih obveznika otvorenih u navedenoj banci, Porezna uprava izdala je 7. lipnja 2022. godine novo mišljenje prema kojem je isplatu primitka moguće izvršiti na račun kod Revolut Bank UAB.

Porezna uprava istaknula je kako je člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon), propisano da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiro-račun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona, tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiro-račun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. U skladu sa stavkom 2. toga članka Zakona, a iznimno od stavka 1. toga članka, navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke između ostalih i primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona. Sukladno navedenim odredbama, isplatu primitka moguće je izvršiti na račun kod banke.

Nadalje, Porezna uprava u navedenom mišljenju ističe da budući da je od 1. lipnja 2022. Revolut Bank UAB izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a temeljem kojeg će ista osim pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiro-račun u Republici Hrvatskoj, nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci.

Ovim mišljenjem stavljeno je van snage mišljenje Klasa:410-01/21-01/646, Urudžbeni broj: 513-07-21-01-21-5 od 27. rujna 2021. u dijelu koji se odnosi na mogućnost isplate primitaka na račune kreditne institucije Revolut Bank UAB.

Unatoč izdanom mišljenu Porezne uprave, i dalje ostaje puno neriješenih pitanja poput toga hoće li sustav platnog prometa normalno provesti naloge prema Revolut Bank UAB, kako će se riješavati zaštićeni računi kod Revolut Bank UAB i ovrhe na plaći, kakva je procedura isplate i može li se plaća isplatiti u kunama? Ono što je za sada poznato je da će se plaća trenutno isplaćivati slanjem eura putem SEPA transfera, jer kuna nažalost trenutno nije podržana, sukladno priopćenju iz Revoluta.

 

Izvori:

  1. Mišljenje Porezne uprave, broj klase:410-01/22-01/909, urudžbeni broj:513-07-21-01-22-2, od 7. lipnja 2022.
  2. https://www.hnb.hr/-/mogucnosti-poslovanja-revolut-bank-uab-i-revolut-payments-uab-na-podru%C4%8Dju-republike-hrvatske
  3. https://www.bug.hr/biznis/placu-u-hrvatskoj-sada-mozete-legalno-primati-i-na-revolut-27870