Isporukom dobara uz naknadu ne smatra se besplatno davanje uzoraka kupcima ili potencijalnim kupcima, ako su ta dobra tako obilježena te povremeno davanje poklona u vrijednosti do 160 kuna bez PDV-a.


Što je to tuzemstvo, dr­žava članica, a što treća zemlja?
Ova tri termina se bitno razlikuju jedan od drugoga, a važni su radi primjene Zakona o PDV-u. Tuzem­stvo označava isključivo po­dručje Republike Hrvatske, odnosno domicilnu zemlju. Područje države članice Eu­ropske unije označava sve države i sva područja koja se smatraju područjem Europ­ske unije. Treće zemlje su, pak, sve ostale zemlje, od­nosno one koje ne pripadaju području EU.

Što se smatra isporu­kom dobara i obavljanjem usluga u tuzemstvu?
Isporukom dobara se smatra isporuka električne energije plina i slično, prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom, prodaja uz odgodu plaćanja, pa i prijenos dobara sukladno ugovoru o najmu. Obav­ljanjem usluga se smatra sve što nije isporuka dobara, ali može se tumačiti i kao trp­ljenje neke radnje, suzdržavanje od obavljanja radnje (odricanje od tržišnog natjecanja). Također uslugama se može protumačiti i davanje, prijenos i osiguravanje ne­kog prava.

Što se ne smatra is­porukom dobara uz nak­nadu?
Isporukom dobara uz naknadu ne smatra se bes­platno davanje uzoraka kupcima ili potencijalnim kupcima, ako su ta dobra tako obilježena te povremeno davanje poklona u vrijednosti do 160 kuna bez PDV-a. Za iste je potrebno sastaviti odgovarajuće is­prave. Osim toga, ako pojedinac unosi privatnu imovinu u imovinu društva, to se smatra posebnim slučajem isporuke i ne podliježe opo­rezivanju čak i ako isti od društva dobije naknadu (čl.17 P.PDV). Također Pravilnik o PDV-u određuje još neke posebne slučajeve isporuka.