Građani RH obvezno moraju podnijeti prijavu Carinskom uredu u roku 15 dana od uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske radi plaćanja poreza.


Što se prema novom za­konu o PDV-u smatra novim, a što rabljenim automobilom?
Novim automobilom se smatra i smatra se cestovno motorno vozilo koje do prve uporabe nije prevalilo više od 6.000 kilometara ili cestovno motorno vozilo koje je isporučeno u razdoblju manjem od 6 mjeseci od prve uporabe odnosno registracije. Navedene uvjete nije nužno zadovoljiti ku­mu­lativno odnosno ne mo­raju oba biti zadovoljena. Osim toga, Zakon kaže da je novo vozilo ono vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u RH nije bilo regi­strirano! Rabljeni automobili su sva vozila osim novih vo­zila, odnosno vozila koja su prešla više od 6000 kilome­tara odnosno ista koja su isporučena nakon proteka od 6 mjeseci od prve registracije. 

Koliko ću platiti za uvoz rabljenog vozila i koja je procedura?
Prvo i osnovno, plaćaju se jednake trošarine i za nova i za rabljena vozila na temelju postotka od vrijednosti vozila i postotka koji o količini emisije CO2 koju proizvodi to vozilo.

Dobiveni iznosi se zbra­jaju!

Kod rabljenih motornih vo­zila mora se uzeti u obzir stvarna amortizacija vozila, a iznos utvrđenog posebnog poreza za uneseno rabljeno motorno vozilo ne smije biti veći od ostatka iznosa po­sebnog poreza sadržanog u vrijednosti drugog rabljenog vozila istih performansi koji je već registriran u RH.

Građani RH obvezno mo­raju podnijeti prijavu Ca­rinskom uredu u roku 15 dana od uvoza motornog vozila na područje Re­pub­like Hrvatske radi plaćanja poreza, nakon čega će se tr­žišna cijena vozila ustvrditi na temelju kataloga ili cjenika trgovaca ili izuzetno pregledom vozila.

Želim kupiti NOVI au­tomobil u Njemačkoj. Gdje plaćam porez?
Ako kao fizička osoba ku­pite primjerice novi BMW u salonu u Münchenu i do­vezete ga u Zadar, PDV ćete platiti u Hrvatskoj jer tu za­vršava otprema (primjenjuje se načelo odredišta). Osim toga, u Hrvatskoj ćete platiti i posebni porez na motorna vozila prema vrijednosti i prema emisiji CO2.