Za kvalitetne rezultate preporučuje se mjerenje u trajanju od najmanje sedam dana, te paralelno mjerenje specifičnih dijelova pogona.


Mjerne veličine, kao što su potrošnja djelatne (radne) i reaktivne (jalove) energije, trenutne snage, vršne snage (15-minutna u obračun­s­kom mjernom periodu), fak­tora snage, faznih i među­faznih napona, fazne struje, frekvencije, pripadaju os­nov­nim električnim veliči­nama. Rezultati njihovih mjerenja pokazuju stanje elektroenergetske mreže ko­risnika, kao i stanje mreže distributera električne ener­gije.

Rezultat i cilj mjerenja:
- snimanje dnevnog dija­grama opterećenja, odnosno dinamike potrošnje elektri­čne energije,
- praćenje opterećenja po fazama (simetrija – nesime­trija opterećenja),
- praćenje faznog i me­đufaznog naponskog nivoa (granice dozvoljenog/nedo­z­vo­ljenog pada napona, pod­naponske i prenaponska sta­nja…),
- prisustva viših harmo­nika,
- praćenje faktora snage (odnosa djelatne i reaktivne energije).

Za kvalitetne rezultate preporučuje se mjerenje u trajanju od najmanje sedam dana, te paralelno mjerenje specifičnih dijelova pogona. Mjerni instrumenti koji se koriste su mrežni analizatori, vatmetri, maksimetri, ampermetri, voltmetri, frek­ven­cmetri…

Sva ova mjerenja se pro­vode najčešće kako bi se us­tanovilo da li postoji mo­guć­nost neistovremenog rada pojedinih (najvećih) trošila i smanjeni utjecaj udara na mrežu. Cilj je izbjeći istovremeni rad, odnosno rasporediti pe­­riode punog opterećenja ra­zličitih potrošača tako da se ne poklapaju. Kompen­za­cija jalove energije provodi se sa ciljem poboljšanja faktora snage, smanjenjem tro­škova za jalovu energiju i ost­va­renja niza pozitivnih teh­ničkih efekata.