Mjerenja osvijetljenosti tipičnih prostorija objekta služi za provjeru stupnja ispunjenosti uvjeta ugode u pogledu osvjetljenja.


U prethodnim koracima provedbe energetskih pregleda i energetskom certificiranju zgrada navodila se analiza prikupljenih poda­taka. Ista se prema potrebi upotpunjuje adekvatnim mje­renjima kako bi se usta­novila povezanost između izmjerenih i analiziranih podataka. Ova mjerenja slu­že za prepoznavanje pona­šanja korisnika u objektu i režima rada trošila, na os­no­vu kojih se donose zaključci o ispunjenosti uvjeta u ob­jektu.

Mjerenje temperature i vlažnosti zraka u prostorijama kondicioniranog dijela objekta izvodi se u cilju pro­vjere stupnja ispunjenosti ambijentalnih uvjeta kroz prikupljanje podataka neop­hodnih za proračun pot­rošnje energije u objektu.

Kao period mjerenja pre­poruča se 7 dana u odre­đe­nom dijelu godine. U oda­branim, tipičnim, prostorijama objekta, kao i na odabranom mjestu izvan objekta, instalira se primjerena oprema (“data loggeri”) koja bilježi temperaturu i vlažnost u navedenom periodu.

Dobiveni podaci se ana­liziraju u grafičkom i tabe­larnom obliku i na osnovu njih se dobivaju temperaturni, odnosno higroskopni uvjeti za cijeli objekt.

Mjerenja osvijetljenosti tipičnih prostorija objekta, slično kao i prijašnje mjerenje, služi za provjeru stupnja ispunjenosti uvjeta ugode u pogledu osvjetljenja.

Mjernim instrumentom (luksmetrom) vrše se mje­renje na nekoliko točaka u prostorijama u skladu sa namjenom, načinom koriš­tenja, utjecajem vanjskog svjetla. Za dobivene podatke u mjernim točkama izraču­nava se srednja vrijednost rasvijetljenosti prostorije objekta i utvrđuje da li je rasvjeta prostorije u skladu sa normom, odnosno u gra­nicama propisanih (projektiranih) uvjeta koji se zahtijevaju.