Proizvodi životinjskog podrijetla mogu se prevoziti preko Neuma pod uvjetom da se vozila u kojima se prevoze mogu plombirati.


Što se tiče osobne prtljage i nekomercijalne robe, ona se prijavljuje carinicima us­meno.

Prijevoz kućnih ljubima­ca, dopušten je iznimno, ali moraju imati isprave i ug­ra­đene čipove, te ih ne smije biti više od pet!

Proizvodi životinjskog po­drijetla - oni se mogu prevoziti preko Neuma pod uvjetom da se vozila u kojima se prevoze mogu plombirati. Ako vozilo nije mo­guće adekvatno plombirati procjenom službene osobe, vozilu odnosno proizvo­di­ma neće biti dopušteno istupanje iz carinskog područja.

Što se robnog prometa tiče- u Carinskom rječniku robnog prometa postoje dva termina - roba zajednice odnosno domaća roba, i roba koja nema status robe zajednice odnosno strana roba. Carinskom nadzoru će se podvrgavati roba koja nema status robe zajednice pa će se takva roba kretati preko Neuma uz uporabu carinskog postupka vanj­skog provoza T1 i NCTS aplikacije. Kada se roba za­jednice kreće unutar EU, a pri tome prelazi preko Ne­uma, ista će biti predmet nadzora I može se kretati uporabom postupka unutar­njeg provoza T2, ili praćena ispravom T2L i skraćenim sigurnosnim deklaracijama. S tim da je roba čija vrijednost ne prelazi 10.000€ po prijevoznom sredstvu oslo­bođena obveze podnošenja sigurnosnih skraćenih de­klaracija.

Ako pak vrijednost robe po jednom prijevoznom sre­dstvu prelazi 10.000€, a roba nije izuzeta obveze podnošenja sigurnosnih skra­ćenih deklaracija robe i T2L isprave, prijevoznik je dužan carinskom uredu podnijeti izlaznu skraćenu deklaraciju ISD ili MRN broj. Na te­melju toga će Carinski ured provesti propisanu proceduru, nakon koje će, ako je sve u redu, vratiti ovjereni primjerak T2L-a prijevozniku i pustiti robu da iziđe iz zemlje. Nakon prelaska preko po­dručja Neuma u propisa­nom roku, prijevoznik će robu, ovjereni T2L i MRN broj ulazne skraćene de­klaracije podnijeti carins­kom uredu na mjestu po­novnog ulaska robe u ca­rinsko područje RH. USD prethodno pod­nosi prije­voznik uporabom aplikacije ICS. Carinski ured ponov­nog ulaza će temeljem MRN broja i T2L-a obaviti propi­sanu proceduru te zadržati T2L i pustiti robu u slobodan promet.

Kako zaobići Neum ako idem do Dubrovnika? Vrlo jednostavno- trajektom. Pos­toji ruta trajekta na kojoj je ulaz u Pločama, a izlaz u Trpnju, te time u cijelosti izbjegnete granične gužve.