Mjerenje dimnih plinova ima cilj ustanoviti kontrolu procesa izgaranja, saznanja da li izvor topline zadovoljava uvjete graničnih vrijednosti emisije štetnih čestica u okolinu.


Mjerenjem u sustavima grijanja, hlađenja i venti­la­cije utvrđuju se tehničke ka­rakteristike, učinkovitost i funkcionalnost sustava. Mje­renja se provode u cilju ut­vrđivanja:
- Učinkovitosti izvora to­p­line: temperatura i protok polaznog i povratnog rad­nog medija, potrošnja goriva u kontroliranom vremenu, temperatura i sastav dimnih plinova;
- Učinkovitost razvodnog sustava: temperature i pro­toci u karakterističnim toč­kama sustava razvoda, ter­mografska snimanja;
- Učinkovitost grijaćih ti­jela: temperatura i protok u grijaćim tijelima;
- Učinkovitost cirkulacij­skog sustava: pogonske ka­rakteristike cirkulacijskih pumpi;
- Izbalansiranost sustava: protok na glavnom izlazu kotla, na pojedinim granama razvoda i njihovim krajevima, tlakovi radnog medija na najvišim i najnižim točk­ama razvoda.

U centraliziranim klima­ti­zacijsko-ventilacij­skim sus­ta­vima izvode se mjerenja temperature i vla­žnosti zra­ka, protoka zraka, te ne­propusnosti ventilacio­nih kanala. U centralizira­nim rashladnim sustavima izvo­de se mjerenja temperature kondenzacije i isparavanja, temperature rashlad­nog me­dija.

Mjerenje dimnih plinova ima cilj ustanoviti kontrolu procesa izgaranja, saznanja da li izvor topline zado­vo­ljava uvjete graničnih vrije­dnosti emisije štetnih čestica u okolinu. Mjerenje se vrši analizatorom dimnih pli­nova, gdje se ubacivanjem mjer­ne sonde u dimni kanal izvora mjeri sadržaj O2, CO, NO, NO2 te temperatura plinova i temperatura okoline.

Dobivene vrijednosti se uspoređuju sa graničnima i utvrđuje da li zadovoljavaju vrijednostima utvrđene pro­pisima za zaštitu okoliša.