Izmjerene vrijednosti mogu služiti za provjeru projektiranih parametara zraka, te efikasnosti rekuperacije topline.


Mjerenje protoka fluida ultrazvučnim mjeračem pro­toka provodi se radi utvr­đi­vanja tehničkih karakteri­s­tika i učinkovitosti pojedi­nih dijelova sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije.

Mjernim instrumentom, ultrazvučnim mjeračem pro­toka, mjeri se brzina odziva ultrazvučnog vala. Za dobi­vene podatke o karakteri­sti­kama cijevi (materijal, pro­mjer, debljina stijenke) i ka­rakteristikama fluida (gusto­ća, brzina rasprostiranja zvu­ka…) dobivaju se podaci za optimalni razmak između dvaju senzora koji se postav­ljaju na vanjsku stjenku ci­jevi, a zatim se vrijednosti protoka očitavaju na displeju.

Kao rezultat mjerenja do­biva se brzina i protok rad­nog fluida. Izmjerene vrijednosti mogu služiti za provjeru da li je osiguran traženi protok kroz razvodni sus­tav/grijaća tijela, a mogu se koristiti i za izračunavanja različitih veličina, npr. pot­rošnja toplinske energije.

Mjerenje brzine i protoka zraka anemometrom kao cilj utvrđuje tehničke karakte­ristike i efikasnost u sustavima ventilacije i klimatizacije. Mjerni instrument, anemo­metar, radi na principu li­nearnosti funkcije brzine strujanja odnosno protoka fluida. Mjerenje se obavlja u više točaka sa proračunom srednje vrijednosti ili ske­niranjem poprečnog presjeka kanala laganim pomica­njem anemometra po pop­rečnom presjeku. Rezultat mjerenja je brzina i protok zraka, te njegova tempera­tura.

Izmjerene vrijednosti mo­gu služiti za provjeru projektiranih parametara zraka, te efikasnosti rekuperacije to­pline ukoliko postoji.