Tijekom cjelokupnog trajanja mjerenja mjeri se unutrašnja temperatura prostora, temperatura zida s unutrašnje strane, vanjska temperatura, dok se s instrumenta očitava koeficijent prolaska temperature.


Na postojećim objektima gdje se ne zna točna konstrukcija i kada se niti jednom drugom metodom ne može ustanoviti sastav gra­đevinskih elemenata, provodi se mjerenje U-vrijednosti građevinskog elementa In-situ. Ova metoda je previše zahtjevna i preskupa za po­trebe energetskog pregleda i koristi se samo u iznimnim slučajevima ili kod posebnih potreba.

Cilj mjerenja je analiza i definiranje energetskog sta­nja vanjske ovojnice zgrade. Posebnim mjernim instrumentom (višefunkcijskim) vrše se mjerenja u definira­nim vremenskim intervalima. Tijekom cjelokupnog tra­janja mjerenja mjeri se unu­trašnja temperatura pro­stora, temperatura zida s unu­trašnje strane, vanjska temperatura, dok se s ins­trumenta očitava koeficijent prolaska temperature.

U uvjetima stabilne unu­tarnje temperature, mini­mal­no trajanje testa je tri dana, a rezultat se iskazuje kroz koeficijent prolaska to­pline, toplinski otpor, toplinsku provodljivost.

Mjerenja koja su pro­ve­dena na više objekata (pos­tojeći objekti, relativno stariji) pokazuju da se koeficijenti razlikuju neovisno o istoj geometriji i sastavu (procijenjenom) građevin­ske konstrukcije, ali je i po­kazalo da uzorkovanje mo­ra biti veliko, a to znači i skupo za naručitelja.