Po struci sam bacc. inf., a želim otvoriti dječju igraonicu. Mogu li, s obzirom da nisam pedagoške struke? Zaposlila bih dvije žene koje imaju SSS. Uz nas 3 zapošljavala bih studente kao ispomoć jer računam da je određeno koliko djece smije nadzirati jedna osoba iako ne znam gdje tu info provjeriti. Ako je potrebna pedagoška struka, kakvo je pravilo vezano uz to? Je li dovoljno za cijelu igraonicu da bude samo jedna osoba u firmi s tom strukom? Ili svaka smjena mora imati djelatnika pedagoške struke ili svi zaposlenici moraju biti te struke? U igraonici bi roditelji ostavljali dijete da ostaje pod našim nadzorom, s iznimkom ako je mlađe od 3 godine, tada treba biti u pratnji. Imala bih i rođendaonicu na kojoj bi se posluživale grickalice, sokovi, torta, sve s deklaracijama. Suprug ima d.o.o, pa bih samo proširila djelatnost na ugostiteljsku i dječju igraonicu.  Koje dvije djelatnosti točno treba otvoriti za to? S obzirom na to da je zakonsko uređenje otvaranja dječje igraonice prilično kompleksno ili, bolje rečeno, nedorečeno u određenim aspektima te uvelike ovisi o tome koji pravni oblik će nositi te hoće li spadati pod Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili neće, u nastavku dajemo hipotetske primjere poslovanja.

Prema informacijama iz Hrvatske obrtničke komore, dječja igraonica može se registrirati kao obrt i prijaviti djelatnost iz NKD 2007 93.29 - Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti. Napominjemo da se u tom slučaju smiju npr. organizirati rođendani, bez hrane, uz prisutnost roditelja kako ne bi došlo pod odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Djelatnosti dječje igraonice i rođendaonice nisu predviđeni NKD-om iz 2007. godine kao posebne djelatnosti te se tumači da kad nema posebnih propisa za neku djelatnost, da je riječ o slobodnoj djelatnosti.

Svakako upućujemo na nadležni ured za gospodarstvo, poduzetništvo i/ili obrt, postavljanjem upita te preciznije traženje mišljenja radi registracije dodatne djelatnosti u sklopu postojećeg društva s ograničenom odgovornošću ili po potrebi otvaranja obrta. NKD nije previdio određene djelatnosti te je u tom slučaju jedino nadležno ministarstvo ovlašteno dati mišljenje o obavljanju tražene djelatnosti, a da nije ista izričito definirana ili približna onima koje su navedene u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Otvaranje igraonica namijenjenih djeci isključivo za igru i zabavu te davanje suglasnosti na njihov rad nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pod time se smatraju prostori namijenjeni isključivo za igru i zabavu djece, poput igraonica u trgovačkim centrima, zabavnim parkovima i slično i ne smatraju se igraonicama u smislu kraćih programa odgojno-obrazovnoga rada s djecom rane i predškolske dobi.

Skrećemo pažnju da, iako se bave radom s djecom, igraonice se posljednjih godina uglavnom osnivaju prema Zakonu o trgovačkim društvima, u obliku društva s ograničenom odgovornošću, a za njih ne postoje jasni propisi kojima se reguliraju sigurnost i skrb djece. Nema propisa o bilo kakvim prostornim i kadrovskim standardima, a činjenica da igraonica može raditi kao uslužni obrt, kojeg ne nadzire ni jedna institucija iz domene odgoja i obrazovanja, otvorila je i sivu zonu među takvim uslugama.

Upravo zato smatra se da su dječje igraonice u Hrvatskoj pravno neuređeno područje te da je zbog toga ugrožena sigurnost djece. Nema propisanih prostornih, tehničkih i kadrovskih uvjeta za otvaranje, rad i sigurnost dječjih igraonica, kao ni za održavanje i sigurnost igrališta, a ne postoji ni sustav nadzora nad tim prostorima za dječju igru.

S druge strane, kada se radi o otvaranju dječje igraonice sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, stvari su uvelike drugačije i regulirane. Prema članku 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, programi predškolskog odgoja mogu se ostvarivati između ostalog i kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama-obrtnicima.

Takav program predškolskog odgoja i rad ustrojstvene jedinice u sastavu pravne osobe vodi voditelj sukladno zakonu, aktu o osnivanju i statutu pravne osobe. Posebne uvjete i mjerila za ostvarivanje programa utvrđuje ministar nadležan za obrazovanje. Ispunjavanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa utvrđuje rješenjem ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba.

Kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u organizaciji knjižnice, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove, udruge, druge pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnika provode se isključivo u trajanju do tri sata dnevno u:
⦁ odgovarajućim prostornim uvjetima propisanim odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10),
⦁ stručne osobe/nositelje programa koje program rada s djecom predškolske dobi provode sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).
Za verifikaciju kraćih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u organizaciji knjižnice, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove, udruge, druge pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnika potrebno je dostaviti i opširnu dokumentaciju.

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje o predloženoj provedbi kraćeg odgojno-obrazovnog programa, u udruzi/pravnoj/fizičkoj osobi-obrtniku se dostavljaju dvije suglasnosti, jedna na ustroj kraćeg programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi do tri sata dnevno u organizaciji pravne/fizičke osobe-obrtnika, a druga na program odgojno-obrazovnog rada. Nakon dobivenih suglasnosti udruga/pravna/ fizička osoba-obrtnik osoba obraća se upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnome za obrazovanje radi dobivanja rješenja o ispunjavanju svih uvjeta za početak rada s djecom predškolske dobi u prostoru koji je osigurala udruga/pravna/fizička osoba-obrtnik u čijoj će se organizaciji provoditi program rada s djecom predškolske dobi.

Po dobivenom rješenju, koje je potrebno dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, udruga/pravna ili fizička osoba-obrtnik upisuje se u registar dječjih vrtića i drugih pravnih i fizičkih osoba-obrtnika koje provode kraće programe predškolskog odgoja te postaje dio sustava predškolskog odgoja i obrazovanja.

Drugim riječima, svatko tko ima igraonicu mora imati i suglasnost na program rada od Ministarstva znanosti i obrazovanja te predati zahtjev nadležnom uredu državne uprave za otvaranje igraonice, jer mjerila za ustroj takvog programa jednaka su mjerilima za provedbu programa u dječjim vrtićima.

Mišljenja smo da bi bilo kakav rad s djecom predškolske dobi morao imati nadzor prosvjetne, sanitarne i inspekcije zaštite na radu, a s djecom ne bi trebali moći raditi ni neadekvatno školovani ljudi. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ne poznaje mogućnost reguliranja obrta za animaciju i organizaciju rođendana jer obrt je samo gospodarska, a ne i prosvjetna djelatnost. Dakle, za obavljanje ove djelatnosti trebaju biti ispunjeni stručni uvjeti te poslovni prostor i oprema moraju udovoljavati određenim propisanim standardima i normativima.