Često je slučaj da umrla osoba iza sebe ostavi određenu imovinu, a ponekad i dugove koje treba prenijeti na nasljednike.


Nasljeđivati je moguće na temelju zakona odnosno opo­­ruke. Oporuku može napi­sati svatko sposoban za ra­suđivanje stariji od šesnaest godina. Osoba opo­ru­ku mo­že sastaviti sama ili uz po­moć javnih tijela, primjerice, javnog bilježnika.

Zakonsko nasljeđivanje se primjenjuje ako oporuke nema, ako je ništavna ili u drugim slučajevima predvi­đenim Zakonom. Tada do izražaja dolaze nasljedni re­dovi prema kojima se naslje­đuje. Prvi nasljedni red čine potomci, posvojenici te bra­čni drug. Svi nasljednici pr­vog nasljednog reda dijele imovinu na jednake dijelove. Drugi nasljedni red čine bračni ili izvanbračni drug, roditelji, te braća i sestre i njihovi potomci. U tom slu­čaju polovicu ostavine dobivaju roditelji, a polovicu bra­čni drug ostavitelja. Treći nasljedni red čine djedovi i bake, a četvrti nasljedni red čine pradjedovi i prabake. Ako nasljednika nema, osta­vina se otvara okupaciji po­je­dinaca, ako isti imaju pra­vo nasljeđivanja, u suprotnom ona prelazi u vlasništvo grada odnosno općine.

Kada govorimo o pore­znoj obvezi nasljednika, ona nastaje u trenutku pravo­moćnosti rješenja o naslje­đivanju. Nasljednik je dužan u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti nadležnom poreznom tijelu dostaviti pravomoćno  rješenje o nas­ljeđivanju. Slijedom toga na­d­ležno porezno tijelo iz­daje porezno rješenje.

Oslobođenje plaćanja po­reza, konkretno, na nasljedstvo gotovog novca imaju pravo bračni drug, potomci, te posvojenici. Zajedničko kućanstvo kojem pripadaju braća, sestre, potomci, zeto­vi i snahe ostavitelja također imaju pravo na porezno os­lobođenje. Postoje još neke posebne kategorije, ali ge­neralno ostali nemaju, te su dužni platiti porez na nas­ljedstvo u visini 5% od po­rezne osnovice. Iznos porez­ne obveze se mora uplatiti u roku od 15 dana od izvrš­nosti rješenja u proračun. U suprotnom Porezna uprava ga ima pravo naplatiti iz ukupne imovine.

Naravno, moguće su i zatezne kamate u slučaju kašnjenja stoga nije prepo­ručljivo otezati sa plaća­njem.

Ako je porezno tijelo po­vrijedilo neka vaša prava, rješenje možete pobijati u roku od 30 dana od primitka istog. Žalba podnesena pra­vovremeno odgađa izvrše­nje. Kada prođe rok za žalbu, te se postupak okonča, pos­toji mogućnost  obnove postupka,naravno u slučajevima predviđenim Zakonom, a jedan od takvih je kada je rje­šenje doneseno na teme­lju lažne isprave, ili ako ga je donijela osoba koja je morala biti izuzeta iz postupka.