U Programu energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine, planira se dodjela sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata do 90%.


Zadnje vrijeme dosta se govori o fondovima i darov­nicama za energetsku ob­novu. Fond (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinko­vitost) je nedavno objavio re­­zultate natječaja za sufi­nan­ciranje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata. Predmetne zgra­de će dobiti sredstva Fonda, te po izrađenom energets­kom pregledu i izdanom cer­tifi­ka­tu mogu dalje kon­kurirati u sredstvima za provođenje energetske obnove (izgrad­nja fasade, izmjena termo­teh­ničkog sustava, izolacija krova, izmjena vanjske stolarije,...), sve ono za što se mo­že dokazati energetska ušteda.

Procedura pribavljanja dokumentacije, pripreme za natječaj Fonda je složena i zahtjeva aktivan pristup svih sudionika, vlasnika (suvlasnika), upravitelja, konzul­tan­ta i energetskog certifi­katora.

U Programu energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine, planira se dodjela sredstava za sufinanci­ranje energetskih pregleda i energetskih certifikata do 90%, a samo izvođenje radova na energetskoj obnovi do 50% stvarno dokazanih troš­kova kojima se ostvaruju uštede.

Plan je godišnjih investici­ja koje bi bile sufinanci­rane:
- za energetske preglede i certificiranje - 10.000.000  kn (subvencije do 90%)
- za izradu projektne do­ku­mentacije - 25.000.000 kn (subvencije do 90%)
- za integralnu obnovu – 500.000.000 kn (subvencije do 50%)
U Programu mogu sud­je­lovati samo legalno izgra­đe­ne zgrade. Upravitelji zgra­da postaju ključni za provedbu svih mjera veza­nih za višestambene zgrade, jer djeluju kao ugovorna stra­na kod ost­varivanja subvencija u ime suvlasnika. 
Mjere za postojeće više­stambene zgrade su sljedeće: 
1. Energetski pregledi i ener­getsko certificiranje zgra­­da; 
2. Potpore za izradu projektne dokumentacije za ob­novu zgrade; 
3. Poticanje integralne ob­nove višestambenih zgra­da: 
a. Povećanje toplinske zaš­tite vanjske ovojnice; 
b. Zamjena prozora; 
c. Unaprjeđenje ili zam­jena sustava grijanja; 
4. Uvođenje sustava individualnog mjerenja potroš­nje toplinske energije.