Tuzemni obveznici koji traže povrat koji su ostvarili u drugim zemljama članicama (osim poduzetnika koji su “mali” ili koji obavljaju samo oslobođene isporuke) moraju zahtjev podnijeti preko internetske stranice Porezne uprave najkasnije do 30. 9. tekuće godine za prošlu godinu.


Koja su predviđena os­lobođenja od PDV-a?
Predviđena su oslobo­đenja za usluge od javnog interesa, kao što su primjerice medicinske usluge i s njima usko povezane djelatnosti, usluge obrazovanja djece i mladeži, stručna os­posobljavanja i prekvalifi­kacije, te usluge neprofitnih organizacija koje se bave sportom.

Također, osim oslobođe­nja navedenih u starom Za­konu o PDV-u čl. 10. a nova oslobođenja koja će se primjenjivati od 1. siječnja 2015. su: Isporuke građevina i njihovih dijelova i zemljišta na kojem se oni nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja ili korištenja, te ispo­ruke zemljišta (osim građe­vinskog). Predviđena su i os­lobođenja od PDV-a a za isporuke dobara unutar EU pod određenim zakonom strogo propisanim u uvjetima, te oslobođenja za stjecanje dobara unutar EU, također pod strogo pred­viđenim kriterijima.

Oslobođene su i usluge međunarodnog prijevoza put­nika, osim dijela puta u tuzemstvu koji se odnosi na međunarodni željeznički ili cestovni prijevoz.

Kako ostvariti povrat PDV-a?
Prije svega, potrebno je znati da postoje četiri mo­guća načina ostvarenja pov­rata PDV-a. Prvi je povrat koji mogu ostvariti obveznici koji nemaju sjedište u EU, drugi je povrat koji mogu hrvatski porezni obveznici ostvariti u drugim državama članicama, treći je povrat PDV-a obveznicima sa sje­di­štem u drugoj članici, a čet­vrti je povrat PDV-a sukladno podnesenoj poreznoj prijavi.

Obveznici koji nemaju sjedište u EU, a smatraju da imaju prema propisanim uvjetima pravo na povrat moraju poreznoj upravi predati zahtjev najkasnije do 30. 6. tekuće godine za prošlu godinu. Svota povrata PDV-a mora biti minimalno 3.100 kuna ako je razdoblje na koji se povrat odnosi manje od godine dana, a ako je razdoblje jedna godina onda je minimalni iznos 400 kuna. Tuzemni obveznici koji tra­že povrat koji su ostvarili u drugim zemljama članicama (osim poduzetnika koji su „mali“ ili koji obavljaju samo oslobođene isporuke) moraju zahtjev podnijeti preko internetske stranice Porezne uprave najkasnije do 30. 9. tekuće godine za prošlu godinu. Povrat PDV-a obvez­nicima sa sjedištem u drugoj članici pod određenim pretpostavkama se ostvaruje za isporučena dobra i usluge u tuzemstvu, te za uvoz doba­ra. Povrat se također traži elektronički do 30.9. tekuće godine za prošlu godinu.
 
Što se povrata po prijavi tiče, tu se primjenjuje os­nov­no sta­ro pravilo koje kaže da za ostvarenje povrata pretporez mora biti veći od obveze, a preplaćeni PDV se može i prenijeti u novo obračunsko razdoblje.