Kako da otvorim obrt za prodaju povrća i voća na tržnici?


Za obavljanje djelatnosti trgovine za prodaju na malo povrća i voća na tržnici na štandu, možete otvoriti slobodni, odnosno nevezani obrt, a s obzirom na to da se ne radi o vezanom obrtu za čije bi otvaranje bilo potrebno zadovoljiti i kriterije stručnosti za vezane obrte (ispit o stručnoj osposobljenosti, srednja stručna sprema, majstorski ispit).

Djelatnost kojom se želite baviti obuhvaćena je propisima o trgovini, poljoprivredi, poreznim propisima, propisima koji se odnose na zdravstvenu sigurnost i kakvoću hrane, deklariranje i označavanje hrane, sanitarne uvjete i dr.

Kod otvaranja obrta provjeravaju se dva opća uvjeta, propisana Zakonom o obrtu, a to su:

  • nepostojanje zabrane obavljanja djelatnosti - na temelju pravomoćne sudske presude ili rješenja o prekršaju ili odluke Suda časti Hrvatske  i
  • pravo korištenja prostorom (vlasništvo, zakup ili suglasnost vlasnika).

Pravo korištenja prostorom može se temeljiti na vlasništvu, sklopljenom ugovoru o zakupu ili pisanoj suglasnosti vlasnika prostora kojom izričito dozvoljava obavljanje konkretne obrtničke djelatnosti u svom prostoru.

Kada je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja. Posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti, utvrđuje se kojim uvjetima mora udovoljavati prostor i oprema za obavljanje obrta.

Pravo korištenja poslovnog prostora propisan je Zakonom o prostornom uređenju. Za obavljanje tražene djelatnosti na tržnici i to na štandu, nije propisano da nadležno tijelo prije početka obavljanja djelatnosti mora izdati rješenje o udovoljavanju propisanim  minimalnim tehničkim uvjetima. Za takav vid odnosno način obavljanja djelatnosti je dovoljno zaključiti ugovor o najmu poslovnog prostora s tržnicom koja daje poslovni prostor u najam.

Minimalnim tehničkim uvjetima trebaju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina. Međutim, trebaju biti zadovoljeni i drugi uvjeti propisani posebnim propisom ovisno o obliku i načinu obavljanja trgovine.  Prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi, također trebaju biti u skladu s propisima o hrani, trebaju zadovoljavati opće sanitarne i zdravstvene uvjete sukladno posebnim propisima.

Subjekt u poslovanju s hranom ne može započeti obavljati djelatnost u objektu bez prethodnog utvrđivanja udovoljavanja uvjetima propisanima propisima o hrani. Hrana treba biti označena posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti, odnosno identifikacijskom oznakom u skladu s propisima.

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostavama ureda za gospodarstvo Grada Zagreba, na čijem će području biti sjedište obrta. Svi potrebni obrasci za registraciju obrta dostupni su u ispostavama ureda za gospodarstvo i besplatni su.

Zahtjevu za izdavanje obrtnice potrebno je priložiti:

  • popunjene obrasce,
  • zdravstvenu svjedodžbu kojom se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je propisana za djelatnost koja se registrira,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti (za vezane obrte),
  • dokaz o pravu korištenja prostora.

Kod otvaranja obrta koristi se obrazac „Prijava za upis u Obrtni registar“. Isti se obrazac koristi i za prijavu promjene podataka o obrtu ako do takve promjene dođe (npr. promjena sjedišta obrta). Posebni obrasci predviđeni su za registraciju izdvojenog pogona te za pristupanje ortaka u postojeći obrt. Obrasci se mogu zatražiti u samom uredu za gospodarstvo i besplatni su ili se mogu ispisati s internetskog  Portala Obrtnog registra RH. Popunjeni obrasci mogu se uredu za gospodarstvo dostaviti osobno ili poštom, a mogu se popuniti korištenjem usluge e-Obrt za online registraciju obrta.

Za dokazivanje uvjeta nepostojanja zabrane obavljanja djelatnosti nije potrebno posebno i osobno pribavljati dokumente jer se to ispituje po službenoj dužnosti od nadležnih tijela.

Obrt možete osnovati putem online servisa e-Obrt ili START ili fizičkim dolaskom u nadležno upravno tijelo. Zakonom o obrtu propisano je da poslove u svezi s obavljanjem djelatnosti obrta, uključujući i upis u Obrtni registar, obavlja nadležno upravno tijelo (prema sjedištu obrta) županije odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na obrt.

Više informacija o temi, kao i popis i poveznice na pravnu regulativu možete vidjeti na Portalu Obrtnog registra