Osim odbitka za koji porezna politika smatra kako je nužan za poreznog obveznika, postoji odbitak koji se određuje za uzdržavane članove obitelji.


Što je to porez na do­hodak i koje su stope tre­nutačno u primjeni?
Porez na dohodak je raz­lika između primitaka i iz­dataka nastalih tijekom jed­nog poreznog razdoblja.
Trenutno se primjenjuje 5 poreznih stopa u oporezivanju dohotka:
• 12% na poreznu osno­vicu do 26.400,00 kn
• 22,83% na poreznu os­novicu iznad 26.400, a do 43.200,00 kn
• 25% na poreznu osno­vicu iznad 43.200,00 kn, a do 105.600,00 kn
• 37,5% na poreznu os­novicu iznad 105.600,00 kn, a do 129.600,00 kn
• 40% na poreznu osno­vicu iznad 129.600,00 kn

Što je osobni odbitak i koliki su faktori osobnog odbitka?
Osnovni osobni odbici su iznosi dohotka koji nisu opo­rezivi, tj. koji umanjuju poreznu osnovicu jer postoji određeno pravno stajalište kako egzistencijalni minimum ne bi trebalo opore­zovati nego ostaviti pojedincu na raspolaganje za na­mirenje osnovnih životnih potreba.

Osim odbitka za koji po­rezna politika smatra kako je nužan za poreznog obveznika, postoji odbitak koji se određuje za uzdržavane čla­nove obitelji. Uzdržavanim članom se smatra osoba koja ne ostvaruje primitke ili ostvaruje primitke ali do pe­te­ro­stru­kog osobnog odbitka.

Visina osobnih odbitaka se uvećava se faktorima, ko­je možete pogledati u nastavku:
Skala faktora uveća­vanja osobnog odbitka
Osnovni osobni odbitak -1,00; Prvo dijete - 0,50; Dru­go dijete - 0,70; Treće dijete - 1,00; Četvrto dijete -1,40, Peto dijete - 1,90; Uz­dr­žava­ni član - 0,50; Dje­lo­mična invalidnost - 0,30; 100% in­validnost - 1,00.