Izvođenje potrebnih mjerenja je bitna točka provedbe energetskog pregleda kojima se dokazuje i uspoređuje analiza prikupljenih podataka iz dokumentacije i obilaska objekta.


Pregled građevinskih ka­rakteristika zgrade obuhva­ća pregled objekta i to na slijedećem:
- da li se izvedeno i projektirano stanje preklapa,
- upisati i obilježiti pozicije i detalje koji se ne preklapaju,
- provjeri mjere na dokumentaciji,
- prepoznati konstruktiv­ni koncept objekta i orijen­taciju u odnosu na strane svijeta,
- evidentirati ukopanost objekta.

Elemente konstrukcije (vanjski zidovi, krov, prozori i vrata, pod…) potrebno evidentirati, sistematski po­pisati i prepoznati konstrukciju, te ocijeniti stanje s ob­zirom na godište istoga.

Sustav grijanja, hlađenja, klimatizacije te ventilacije neću posebno navoditi jer bi bilo preopširno, a predmetni stručnjak za strojarstvo je upoznat sa kojim elementima se treba pozabaviti. Kod ovog područja je bitno da naručitelj energetskog pregleda upoznat sa manama sustava i istima upoznat stru­čnjaka koji provodi ener­getski pregled kako bi mo­gao postaviti točnu dijagnozu.

Sustav za pripremu tople potrošne vode, kao sustav opskrbe pitkom i saniranom vodom je predmet ener­getskog pregleda i postoji točno opisana metodologija provedbe istoga.

Kod sustava rasvjete pot­rebno je popisati broj rasvjetnih tijela po tipu i snazi, definirati namjenu prostorije, usporediti adekvatnost postojeće rasvjete, te predložiti zamjenu kojom bi se poboljšala energetska učin­kovitost. 

Specifični ciljevi projekta zamjene rasvjete su: 
- Ostvariti rasvijetljenost svih prostora min. 20% bolju od postojeće, sukladnu nor­mi,
- Smanjenje potrošnje elek­trične energije za min. 30% u odnosu na postojeću pot­rošnju,
- Smanjenje troškova odr­žavanja sustava rasvjete.

Izvođenje potrebnih mje­renja je bitna točka proved­be energetskog pregleda ko­jima se dokazuje i uspo­ređuje analiza prikupljenih podataka iz dokumentacije i obilaska objekta.