Svaki tip objekta ima specifičnosti u energetskim sustavima koje predstavljaju osnovu za razumijevanje koncepta funkcioniranja objekta kao cjeline.


Povećanje energetske učin­kovitosti pojedinih ener­get­skih sustava, koje se može predložiti, može se svrstati u u grupe:
- Mjere energetske učin­ko­vitosti koje imaju cilj ušteda uz zadržavanje ili po­boljšanje nivoa ugode komfora i koje rezultiraju uštedom u potrošnji energenata i vode, troškova energenata i vode, te smanjenjem emisije dimnih plinova,
- Mjere energetske učin­kovitosti koje ne rezultiraju energetskim uštedama, već im je cilj ušteda novčanih sredstava
- Mjere u cilju povećanja ugode komfora i zadovolje­nje minimalnih propisanih tehničkih uvjeta definiranih propisima i pravilnicima koje mogu rezultirati pove­ćanjem potrošnje energenata i vode.

Svaki tip objekta ima spe­cifičnosti u energetskim sustavima koje predstavljaju os­novu za razumijevanje koncepta funkcioniranja objekta kao cjeline. Niže je navedena potrošnja energije u ob­jek­tima ovisno o njihovoj namjeni:
Stambeni objekti - Gri­ja­nje, hlađenje, potrošna to­p­le vode (PTV), rasvjeta;
Administrativni objekti - grijanje, hlađenje, rasvjeta, uredska oprema;
Obrazovni objekti - gri­­ja­nje, hlađenje, rasvjeta, ventilacija;
Zdravstvene institucije - grijanje, hlađenje, rasvjeta, priprema PTV, ventilacija;
Računarski centri - ra­ču­­nalna oprema, hlađenje, ras­vjeta;
Objekti kulture - gri­ja­nje, hlađenje, rasvjeta, venti­la­ci­ja, kontrola vlage;
Turistički objekti - gri­ja­nje, hlađenje, rasvjeta, pri­p­rema PTV;
Komercijalni objekti - gri­janje, hlađenje, rashladna tehnika, rasvjeta;
Sportski centri - grijanje, hlađenje, rasvjeta, ventilacija.