Rezultat mjerenja je termogram, slika koja govori o raspodjeli temperatura snimanog objekta, pri čemu različiti temperaturni nivoi ukazuju na nepravilnost i nehomogenost ovojnice zgrade.


Identifikacija mjesta top­linskih gubitaka kroz vanj­sku ovojnicu (fasadu, prozo­re, krov…) korištenjem in­fra­crvene termografije nije kvantitativni pokazetelj sta­nja već kvalitativni prikaz najkritičnijih mjesta na zgradi, odnosno energetskog sta­nja ovojnice.

Kao mjerni instrument koristi se termografska kamera, a mjeritelj bi trebao biti ovlašteni termografist kako bi cijeli postupak mjerenja dobio na “težini”.

Tehnika infracrvene ter­mografije vizualizira IC zra­čenja koje je nevidljivo ljuds­kom oku. Termografska ka­mera “vidi” toplinsku ener­giju koju emitira objekt i na osnovu istoga proračunava temperaturu na površini ovojnice uz prethodno pra­vilno podešenje parametara na kameri.

Rezultat mjerenja je termogram, slika koja govori o raspodjeli temperatura sni­manog objekta, pri čemu različiti temperaturni nivoi ukazuju na nepravilnost i ne­­homogenost ovojnice zgra­de: postojanje toplinskih mos­tova, nehomogenost ma­te­rijala zida, neispravnost ili nepostojanje toplinske izo­lacije, područja sa poveća­nom vlagom…
Mjerenje zrakopropusnosti zgrade ima za cilj ana­lizu i definiranje stanja vanj­ske ovojnice u smislu zračne propustljivosti. Gubici ener­gije kroz vanjsku ovojnicu zrakom predstavljaju zna­čajne gubitke u energiji koja se potrošila na tretiranje zra­ka u prostoriji.

Mjernim instrumentom (“blower door” ispitnim ure­đajem) simuliraju se odre­đeni uvjeti koji mogu nastati uslijed utjecaja vjetra ili nevremena. Specijalno dizajnirani ventilator koji se postavlja na prozor ili vrata stvara razliku pritisaka od 50 Pa između vanjskog i unu­trašnjeg prostora, a zatim se mjeri volumni protok zraka koji nastaje uslijed razlike pritisaka. Broj izmjena zraka u objektu dobije se dijelje­njem izmjerene vrijednosti volumnog protoka (m3/h) sa unutrašnjim vlumenom ispitivanog prostora (m3). Rezultat je količina izmje­njenog zraka na sat. Do­bi­veni broj ne bi trebao biti veći od 3 izmjene na sat kod pri­rodne ventilacije, 1,5 iz­mjena na sat kod prisilne ventilacije, te 0,6 izmjena na sat kod pasivnih zgrada.