Ukoliko prostor ispod kosog krova nije namijenjen korištenju, odnosno nije grijani prostor, tada bi se toplinska izolacija trebala postaviti na gornju stranu međukatne konstrukcije negrijanog prostora (pod tavana).


Toplinska izolacija krova je od velikog značaja ne sa­mo zbog toplinske zaštite, nego se i dodatne funkcije krova (zaštita od kiše i snijega) moraju zadržati na istom nivou ili unaprijediti.

Toplinski gubici krova iz­nose od 10 do 20% ukupnih gubitaka objekta. Funkcija toplinske izolacije krova, kao i zidova, je smanjivanje to­plinskih gubitaka zimi, a sprječavanje pregrijavanja prostora smještenih nepo­sredno ispod krovne konstrukcije u ljetnim mjesecima.
Obavezna je uporaba pa­ropropusnih i negorivih termoizolacijskih materijala, kao što je mineralna vuna.

Ukoliko prostor ispod ko­sog krova nije namijenjen ko­rištenju, odnosno nije grijani prostor, tada bi se to­plinska izolacija trebala pos­taviti na gornju stranu me­đukatne konstrukcije negrijanog prostora (pod tavana).

U slučaju kosog krova, najbolje je postaviti termo­izolaciju u dva sloja, jedan između rogova, a drugi is­pod njih, kako bi se spriječili hladni mostovi. Donji sloj termoizolacije ispod rogova štiti se gips-kartonskim plo­čama ili drvenom lamperijom.

Kod ravnih krovova, koji su osjetljiviji i podložniji at­mosferilijama, važno je da izo­lacija bude dobro izvedena, da postavljanje bude de­taljno objašnjeno i detalji krova (slivnici, pad...) detalj­no opisani.

Ukoliko je ravan krov oda­bran kao „zeleni krov“, treba osigurati dovoljan sloj zem­lje, spriječiti prodor korije­nja radi mogućeg oštećenja hidroizolacije, te riješiti dre­nažu atmosferskih voda. Ova vrsta krova dobro za­država toplinu, akumulira je u svojim slojevima, te ostvaruje stalnu temperaturu završnog sloja.

Pored klasičnih materija­la za izolaciju kosih krovova, posebno kod hala, koristi se „sendvič“ paneli punjeni po­liuretanom. Kod njih treba paziti da se u slučaju pro­hodnosti krova uzme u ob­zir čvrstoća istoga.

Vrijeme povrata ove in­ve­sticije nije jednostavno unaprijed utvrditi jer ovisi o nizu parametara kao što su vrsta, debljina, slojevi, krovna konstrukcija, sistem grijanja, vrsta energenta, cijena energenta na tržištu...