Zamjena ili podizanje toplinskih karakteristika prozora donosi od 30%-50% toplinskih ušteda, koji mogu biti transmisijskog tipa ili gubici nastali provjetravanjem. Obično su ti gubici 10 i više puta veći od gubitaka kroz zidove, ali je njihova površina manja od neprozirnih dijelova vanjskog omotača.


Toplinska izolacija vanj­skih zidova uvijek se provodi kada ne postoji nikakva ter­mička zaštita na vanjskim zi­dovima. Uštede uvođe­njem ove mjere mogu biti od 25-40%, a ujedno se sprje­ča­vaju negativni utjecaji hla­dnih mostova i povećava se komfor u objektu.

Toplinska izolacija krova podrazumijeva ugradnju izo­lacije na ravne ili kose po­vršine krova ovisno o konstrukciji. Putem krovnih po­vršina gubi se više topline nego što je to slučaj sa zi­do­vima, stoga je debljina ter­moizolacije (ukoliko je ri­ječ o materijalima istih ka­rak­teristika) dosta veća. Pra­vilna izolacija krovne povr­šine može donijeti od 15%-25% ušteda toplinskih gu­bitaka.

Zamjena ili podizanje to­plinskih karakteristika prozora donosi od 30%-50% to­plinskih ušteda, koji mogu biti transmisijskog tipa ili gu­bici nastali provjetra­va­njem. Obično su ti gubici 10 i više puta veći od gubitaka kroz zidove, ali je njihova po­vršina manja od ne­pro­zir­nih dijelova vanjskog omo­tača.

Toplinska izolacija prema tlu iznosi 10% ukupnih to­plinskih gubitaka objekta. U slučaju postojećeg objekta u tu mjeru je uglavnom neisplativo investirati zbog ve­likih troškova.
Toplinska izolacija poda u tlu nije isto što i toplinska izolacija prema negrijanom prostoru najniže etaže. U ovakvom slučaju intervencija je isplativa i ova se mjera preporučuje. Također je po­trebno toplinski zaštititi i podne konstrukcije iznad otvorenih prolaza i na taj način postići neprekinutost toplinske zaštite komplet­nog vanjskog omotača ob­jekta. Pod na tlu treba izolirati sa minimalno 10 cm termoizolacije.