Toplinska izolacija vanjskog zida podrazumijeva dodavanje termoizolacionog sloja s vanjske strane, a samo u iznimnim slučajevima s unutarnje strane zida.


Ovu mjeru je uvijek do­bro predložiti kada ne pos­toji nikakva termička zaštita vanjskih zidova. Toplinska izolacija vanjskog zida pod­razumijeva dodavanje termoizolacionog sloja s vanj­ske strane, a samo u iz­nim­nim slučajevima s unu­tarnje strane zida (najčešće kod ob­jekta čija je fasada pod zaštitom konzervatora i čije bi prekrivanje slojem izo­la­cije narušilo autentičnost objekta).

Prije definiranja vrste i debljine termoizolacionog sloja, potrebno je snimiti specifične detalje fasade (otvore, oluke, nadstrešnice, terase,...) kako bi se u kas­ni­jim proračunima vodilo ra­ču­na o tretmanu istih s ade­kvatnim slojevima i di­men­zijama.

Najveći gubici topline kroz vanjsku ovojnicu su:
- kroz vanjske zidove
- prozore i vanjska (bal­kon­­ska) vrata
- kroz krov iznad grijanog prostora ili plafon zadnje grijane etaže
- kroz podove prema tlu.
Najveće uštede se ostva­ruju primjenom sanacije pr­vih dviju dijelova gra­đe­vine. Sanacijom krova ili plafona također se postižu značajne uštede pogotovo kod nižih objekata. Mjera sanacije po­da prema tlu je najskuplja mjera, očekuju  se najmanje toplinske uštede, a povrat je najdulji, te se kao mjera ri­jetko primjenjuje.

Ugradnja termoizolacio­nog sloja s unutarnje strane zida je nepovoljna sa strane građevinske fizike zbog:
- povećanog financijskog troška zbog rješavanja pro­blema difuzije vodene pare,
- strožih protupožarnih zahtjeva,
- gubitak korisnog pros­tora,
- povećani financijski tro­škovi izmještanja instalacije,
- gubitak termičke mase zida 
- nizak toplinski kapa­citet i inercija,
- nezaštićenost vanjskog zida prema hladnijoj strani,
- toplinski mostovi ostaju „neriješeni“.
Izbor termoizolacije, osim lokalnih mikro uvjeta, tradicionalnosti rješenja, te os­ta­lih specifičnih zahtjeva, kao i cijene, najvažnije je da se is­pune slijedeći zahtjevi:
- niska termoprovod­lji­vo­st,
- niska apsorpcija vode i vlage,
- paropropusnost,
- vatrootpornost.

Ponuda toplinsko izola­cij­skih materijala na tržištu je raznolika, a možemo ih po­dijeliti na anorganske i or­ganske materijale. Od anorganskih materijala najviše se koriste mineralna (kamena) vuna, dok je među organskim materijalima najpopularniji ekspandirani polistiren ili stiropor. Kod top­linske izolacije također treba voditi računa o materijalima koji imaju visoke toplinske karakteristike kao što su po­rozirana termo opeka i probeton („siporeks“).