U razgovorima sa “energetičarskim” krugovima, ali i u praksi, dosta se govori o pojmu koji se naziva toplinski most. O čemu je riječ?


Tehnički propis definira toplinski most kao manje područje u ovojnici grijanog dijela zgrade (uobičajeno je riječ o fasadi), kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala, deblji­ne ili geometrije građevnog elementa.

Što to znači? To su ona područja na građevnim di­jelovima u vanjskoj ovojnici zgrade gdje dolazi do pove­ćanog gubitka topline. Raz­likujemo dvije vrste toplinskih mostova: geometrijski toplinski mostovi, kao pos­ljedica promjene oblika (ku­tovi zgrade) i konstruktivni toplinski mostovi, kao pos­lje­dica kombinacije različitih vrsta materijala. U praksi su česte kombinacije ovih vrsta toplinskih mostova.

Posljedice toplinskih mos­tova se očituju kroz:
- povećanje toplinskih gu­bitaka,
- promjene unutarnje po­vršinske temperature,
opasnost pojave kondenzacije vodene pare na unu­trašnjoj površini (pojava plijesni),
- ugrožavanje strukture zi­dova,
- smanjenje komfora bo­ravka.

Efikasan način otkrivanja toplinskih mostova je in­fracrvena termografija, gdje se jasno vide mjesta povi­šenog gubitka topline.
Najčešća mjesta na objektu gdje se mogu pojaviti toplinski mostovi su:
- spoj zida negrijanog i grijanog prostora (podrum-stan, podna ploča-stan)
- spoj zida podruma i pregradnog zida prema ne­grijanom
- isturene ploče (balkoni, nadstrešnice...)
- ivice prozora i prozor­ske klupice
- krovni prozori
- dodirna točka stepeni­šta i podne ploče, kao i bočni spojevi stepeništa
- roletne kutije i radi­ja­torske niše.

Na koji način efikasno riješiti problem toplins­kog mosta? Prije svega tre­ba vo­diti o ovoj problematici ra­ču­na u ranoj fazi projektiranja zgrade. Bitno je, dakle:
- ako postoji dodatna top­linska izolacija, postavljati je s vanjske strane (opisano u prethodnim člancima),
- dobro brtvljenje svih kon­s­truktivnih spojeva,
- postići kontinuiranost ug­radbe toplinske izolacije,
- toplinski izolirati kutije za rolete,
- ugrađivati građevne elemente za prekid toplinskih mostova,
- toplinski izolirati podnožja zidova, a toplinsku izo­laciju provući dijelom pre­ko temelja i temeljne plo­če,
- zone zidova negrijanih ili otvorenih prostora koji se nastavljaju u grijana pod­ručja toplinski izolirati u dužini najmanje 50 cm od spoja konstrukcija.