Postavljanje satnog mehanizma za grijanje tople vode omogućava grijanje iste točno u onom periodu kada je topla voda potrebna.Primjena sistema za pri­premu potrošne tople vode (PTV) pomoću solarnih ko­lektora donosi uštedu ener­gije i do 100% u ljetnom pe­riodu (zanemarimo potroš­nju cirkulacijske pumpe), od­nosno 15%-50% u zims­kom periodu (ovisno o namjeni). Jedan od najučin­ko­vitijih načina je kombinacija s dodatnim električnim i to­plovodnim grijačem. Tije­kom zimskih mjeseci kao dopunski izvor koristi se toplovodni grijač, a tijekom ljetnih mjeseci električni grijač.

U praksi je sve više rashladnih jedinica koja koriste toplinu kondenzacije za za­grijavanje PTV-a. Kod instalacija rashladnog sistema s vodom hlađenim kondenzatorom, zagrijana voda (koja je primila toplinu kondenzacije) se može direktno ko­ristiti u grijaču spremnika PTV-a. U slučaju rashladnika koji ima zrakom hlađeni kondenzator, može se koristiti dodatni izmjenjivač to­pline (zrak-voda) za koriš­tenje otpadne topline kondenzacije.

Procjenjuje se da oko 80% topline za pripremu PTV-a neiskorišteno odlazi u kanalizaciju. Ako se odvodi vode iz kada, tuševa i umivaonika izvedu odvojeno od fekalne kanalizacije, moguće je ostvariti povrat topline otpadne vode od tuširanja i umivanja. To je prikladno izvoditi za veće potrošače (hoteli, bol­nice, veće stambene zgra­de…), a instalacija je jeftinija u novogradnjama. Važno je voditi računa da sustav bude izveden tako da osigurava pouzdan rad s obzirom da otpadna voda sadrži nečis­toće i masnoću.

Nove armature na tržištu sve češće se proizvode s ure­đajem koji smanjuje ja­činu mlaza koji protječe kroz ar­maturu i na taj način štedi i do 40% potrošnju vode.

Postavljanje satnog me­hanizma za grijanje tople vode omogućava grijanje is­te točno u onom periodu kada je topla voda potrebna. Time se izbjegava nepotrebno zagrijavanje vode koja će se neiskorištena brže ili spo­rije hladiti ovisno o kvaliteti izolacije spremnika.