Angažirali bismo slovenskog izvođača za određene radove na nekretnini koja se nalazi u Hrvatskoj. S obzirom da će navedenom izvođaču to biti prvi i zadnji posao u Hrvatskoj, treba li se registrirati u Hrvatskoj za PDV broj? Koje uvjete treba ispuniti za taj posao?

 

U skladu s člankom 19. Zakona o PDV-u, usluge u vezi s nekretninama oporezuju se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.  Navedeno znači, neovisno o tome kome se usluge u vezi s nekretninama zaračunavaju ili tko ih zaračunava, iste su oporezive prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj, obzirom da se nekretnina kako ste i naveli nalazi u Republici Hrvatskoj. U Vašem upitu niste naveli jeste li Vi, u svojstvu naručitelja predmetne usluge, porezni obveznik u Republici Hrvatskoj koji je upisan u registar poreznih obveznika PDV-a, ili niste upisani u registar poreznih obveznika PDV-a.

- Ako ste porezni obveznik koji je upisan u registar poreznih obveznika PDV-a u RH, onda su na Vas primjenjive odredbe iz članka 75. stavak 2. Zakona o PDV-u: "Ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga." Iz navedenog proizlazi da se slovenski porezni obveznik ne mora registrirati u RH za porezne potrebe, nego porezna obveza prelazi na Vas i trebate obračunati PDV i možete priznati pretporez.

- Ako ste porezni obveznik (npr. fizička osoba) koji nije upisan u registar poreznih obveznika PDV-a u RH, u tom slučaju slovenski porezni obveznik treba izvršiti prijavu i registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj te obračunati hrvatski PDV na izlaznom računu za pruženu uslugu. Pri tom, kako je riječ o poreznom obvezniku iz Europske unije, može, ali i ne mora, imenovati poreznog zastupnika koji će u njegovo ime popuniti i predati prijavu PDV-a Poreznoj upravi u RH.