19.12.2012.

Evidencije o radnicima koje vodi poslodavac

Piše:prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
dipl. iur., znanstveni savjetnik

Evidenciju o radnicima poslodavac počinje voditi kada radnik započne s radom i vodi je sve do prestanka radnog odnosa


Zakon o radu propisuje obvezu poslodavcu da vodi evidencije o radnicima koji su kod njega u radnom odnosu. Preciznije je to propisano Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (Narodne novine 37/11). Evidencija se dijeli na opće podatke o radnicima i na podatke o radnom vremenu. Svi podaci iz evidencije dostavljaju se inspektoru rada na njegov zahtjev.

Obveza je poslodavca da vodi evidenciju o sljedećim podacima :

1) ime i prezime,

2) osobni identifikacijski broj (OIB),

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) državljanstvo,

6) radna dozvola (posjedovanje i trajanje) ako je radnik stranac i ako je posjedovanje iste obvezno,

7) prebivalište ili uobičajeno boravište,

8) završeno obrazovanje i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad (stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja sukladno propisima o visokom obrazovanju),

9) dan sklapanja ugovora o radu, odnosno dan izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu,

10) dan početka rada,

11) naziv posla, odnosno narav i vrsta rada koje radnik obavlja,

12) naznaka je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme te očekivano trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme,

13) vrijeme trajanja probnog rada, ako je ugovoreno,

14) trajanje pripravničkog staža, ako je ugovoreno, te vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita, ako je isti predviđen i obavljen,

15) trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo,

16) naznaka radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako se to povećanje računa,

17) naznaka radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje,

18) mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomena da se rad obavlja na različitim mjestima,

19) tjedno radno vrijeme (puno ili nepuno), odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima,

20) ukupni mirovinski staž do početka rada kod poslodavca,

21) vrijeme mirovanja radnog odnosa te vrijeme rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta ili korištenja drugih prava sukladno posebnom propisu,

22) dan prestanka radnog odnosa,

23) razlog prestanka radnog odnosa,

24) vrijeme za koje će poslodavac uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje za radnike koji su sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

Pored navedenih podataka, poslodavac mora voditi i druge podatke od kojih zavise ostvarivanje prava i obveze radnika, kao npr.: o trudnoći, statusu roditelja, posvojitelja, profesionalnoj bolesti ili ozljedi na radu, profesionalnoj nesposobnosti za rad, neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti, invalidnosti i drugih specifičnostima.

U pravilu, da bi poslodavac vodio propisane evidencije, radnik mu mora prijaviti podatke, a može voditi evidenciju i u slučaju da mu podatke dostavi nadležno tijelo.

Evidenciju o radnicima poslodavac počinje voditi kada radnik započne s radom i vodi je sve do prestanka radnog odnosa. Najveći broj podataka u evidenciji  se čuva kao dokumentacija trajne vrijednosti. Promjene je dužan prijaviti radnik u roku od 8 dana od nastanka promjene. Evidencija se vodi pisano na papiru ili u elektroničkom obliku. Radnik ima pravo na uvid u evidenciju.

Inspekcijski nadzor provode inspektori rada po svojoj inicijativi ili na zahtjev radnika, radničkog vijeća, sindikata ili poslodavca. Prema Zakonu o radu, poslodavac može biti kažnjen s od 60 do 100 tisuća kuna za prekršaj ako ne vodi propisane evidencije o radnicima.

Uz navedeni pravilnik, propisani su obrasci evidencija s podacima o poslodavcu, radniku ili tijelu koje je dostavilo podatke. Dokumentacija se mora čuvati, jer su to osobni podaci koji nemaju garantiranu trajnost.

Kod pojedinih djelatnosti postoje propisi koji na specifičan način uređuju pojedine evidencije.

Podijeli