Kod isplate oporezive dividende/dobiti obvezno je podnošenje Obrasca JOPPD na dan isplate ili sljedeći radni dan, dok je kod isplate neoporezive dividende/dobiti dovoljno podnijeti obrazac do 15. idućeg mjeseca, s propisanim oznakama

 

Sa završnim računima dolazi i do trenutka odluke što napraviti s dobiti, ako je, naravno, ima. Ako govorimo o društvima ograničene odgovornosti (d.o.o.), sukladno Zakonu o trgovačkim društvima postoji zakonski propisani redoslijed raspoređivanja neto dobiti:

  1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina (ako ih društvo ima);
  2. za unos u rezerve za otkup vlastitih poslovnih udjela (ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći);
  3. za unos u rezerve određene društvenim ugovorom (ako su određene društvenim ugovorom);
  4. za unos u rezerve prema odluci skupštine/vlasnika (ako postoji odluka).

Tek nakon što se dobit rasporedi za prethodno propisane namjene, njen preostali iznos (ako ga ima) može se podijeliti vlasnicima. No, to ne znači i da je kraj oporezivanjima i da će vlasnik dobiti puni iznos ostvarene neto dobiti.

Naime, svi primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu smatraju se dohotkom od kapitala, kao i svi drugi istovjetni primici koji se smatraju raspodjelom dobiti pa su stoga svi isplatitelji, osim izuzetaka propisanih Zakonom o porezu na dohodak, pri isplati obvezni obračunati porez na dohodak po stopi od 12% uvećano za eventualni prirez.

I dalje je na snazi primjena odredbe kojom je propisano da su oslobođene oporezivanja dividende/dobiti ako se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29.2.2012., osim dividendi ostvarenih u razdoblju od 1.1.2001. do 31.12.2004. Dakle, sve dividende isplaćene iz dobiti ostvarene 2012. i nadalje oporezuju se porezom na dohodak.

Kod isplate oporezive dividende/dobiti obvezno je podnošenje Obrasca JOPPD na dan isplate ili sljedeći radni dan, dok je kod isplate neoporezive dividende/dobiti dovoljno podnijeti obrazac do 15. idućeg mjeseca, s propisanim oznakama.

Čak i ako se dividende ili udjeli u dobiti iskoriste za uvećanje temeljnog kapitala društva, kod čega se ne obračunava porez na dohodak, i takva isplata se mora iskazati u Obrascu JOPPD s tim da se pod 15.1. upisuje oznaka 34 - Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.

Porez na dohodak od kapitala, uz prethodno navedeni slučaj, ne utvrđuje se niti po osnovi dividendi i udjela u dobiti ako su ostvareni od ulaganja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te su namijenjeni i dijele se članovima tog fonda.