Ukoliko radnik ima status mlade osobe, bez obzira na oslobođenje od obračuna doprinosa na plaću, kod ove isplate isto se ne može primijeniti, odnosno obvezno je obračunati doprinose na plaću

 

Člankom 82. Zakona o radu (NN 93/14. i 127/17.) propisano je da je u slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora i veže se uz prestanak ugovora o radu, a pritom nije bitan način prestanka navedenog ugovora.

Međutim, ukoliko poslodavac radniku omogući korištenje godišnjeg odmora prije prestanka ugovora o radu, nije obvezan radniku isplatiti naknadu.

Iako Zakon o radu ne propisuje visinu naknade, opća odredba je da se ista definira ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom, kolektivnim ugovorom ili zakonom, odnosno, primijenit će se ono što je za radnika najpovoljnije.  Naknada ne može biti manja od radnikove prosječne mjesečne plaće u prethodna 3 mjeseca, a u izračun iste uključuju se podaci o osnovnoj plaći i dodaci na plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, rad u dane blagdana, dodatak za otežane uvjete rada, dodatak za godine staža, stimulacije, itd.), dok se isplate koje ne predstavljaju naknadu za rad (npr. potpore radniku zbog bolovanja dužeg od 90 dana, potpore za smrt člana obitelji iznad neoporezivog iznosa, itd.) ne uključuju u obračun. Utvrđeni iznos naknade se dijeli s ukupnim brojem dana godišnjeg odmora kako bi se odredio iznos naknade za jedan dan godišnjeg odmora.

Broj dana godišnjeg odmora za koji radnik ima pravo nadoknade određuje se na klasičan način, u skladu s odrebama Zakona o radu, kao razmjeran dio godišnjeg odmora, u trajanju od 1/12 godišnjeg odmora koji bi radniku pripadao za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor može se isplatiti zajedno s plaćom ili nakon isplate plaće. Ista se smatra primitkom od nesamostalnog rada (plaćom) po poreznim propisima, pa se obračun poreza na dohodak i prireza utvrđuje prilikom isplate prema propisima koji važe na dan isplate.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor ne smatra se primitkom po osnovi plaće, već ostalim primitkom po propisima o doprinosima, a što znači i da se na stranici B Obrasca JOPPD na poziciji 6.2. upisuje oznaka 0021 iz Priloga 3. Ukoliko radnik ima status mlade osobe, bez obzira na oslobođenje od obračuna doprinosa na plaću, kod ove isplate isto se ne može primjeniti, odnosno obvezno je obračunati doprinose na plaću.