Ukoliko poslodavac plaću ne uspije isplatiti u rokovima, dužan je radniku do kraja mjeseca dostaviti obračun plaće koju mu je bio dužan isplatiti, a isti dokument je i ovršna isprava

 

 

Uobičajeno se plaća isplaćuje nakon obavljenog rada, a najčešće to bude do 15. u tekućem mjesecu za rad u prethodnom mjesecu ili do kraja mjeseca, ukoliko je tako regulirano ugovorom o radu.

Ukoliko poslodavac plaću ne uspije isplatiti u rokovima, dužan je radniku do kraja mjeseca dostaviti obračun plaće koju mu je bio dužan isplatiti, a isti dokument je i ovršna isprava. Ako poslodavac ne isplati plaću niti redovnim putem, niti putem ovrhe, radnik može svoja prava potraživati i putem suda. Kako se plaća utvrđuje u bruto iznosu, to znači da će radnik svoja potraživanja za plaće utužiti u bruto iznosu.

Bez obzira što plaća nije isplaćena, obveza za porez na dohodak nastaje s datumom dostave obračuna neisplaćene plaće radniku (do kraja mjeseca). Prilikom naknadne isplate plaće ne treba obračunavati porez na dohodak već će se na isti automatski obračunati zatezne kamate budući da su porez na dohodak i prirez zaduženi putem JOPPD obrasca. Na identičan način tretiraju se i svi ostali doprinosi iz i na plaću.

Kod isplate plaća temeljem sudskih presuda, nagodbi ili postupaka mirenja, a koje se odnose na prethodne kalendarske godine, porez na dohodak se obračunava prema propisima koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena, uz primjenu godišnjeg obračuna poreza i uz korištenje podataka o iskorištenom osobnom odbitku od Porezne uprave i primijenjenim poreznim stopama na godišnjoj razini, uz uvjet da je utužena bruto plaća. Isto vrijedi i za doprinose.

U trenutku isplate neto plaće po sudskoj presudi na naplatu dospijevaju porez na dohodak i prirez, a kako uplaćeni porez na dohodak i prirez pripadaju godini u kojoj su uplaćeni, to znači da se ne obračunava zatezna kamata na iste prilikom isplate neto plaće.

Također, trebaju biti obračunate zatezne kamate za sve doprinose. Početak obračuna zateznih kamata je zadnji dan u mjesecu kad su doprinosi dospjeli, a zadnji dan obračuna zateznih kamata je do dana plaćanja doprinosa.

Zatezne kamate za MIO II. stup trebaju se iskazati na JOPPD obrascu.

Od početka 2017. godine vrijedi pravilo da kada poslodavac isplaćuje radniku plaću na temelju gore navedenih slučajeva, propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i ne podliježu oporezivanju do visine zakonske zatezne kamate. Poslodavac o isplati neoporezivih zateznih kamata radniku izvješćuje putem JOPPD obrasca.