Naš čitatelj imao je lakšu prometnu nesreću u kojoj je uzrokovao štetu na vozilu ispred sebe i za koju drži da će biti vrlo mala, jer je to vozilo dobilo udarac u branik te je „malo oštećen lak što je vidljivo tek kod prelijevanja svjetlosti na laku“... Pita što mu je bolje, platiti štetu sam ili oštećenoga uputiti na osiguratelja kod kojega ima sklopljen ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti. Jer, „ako ga uputim na mog osiguratelja, izgubit ću bonus koji sada imam, a opet, zašto imam osiguranje ako moram sam platiti…“.


Zasigurno, ako osiguratelj isplati odštetu trećoj oštećenoj osobi (dovoljno je i da ta osoba samo postavi odštetni zahtjev – prijavu štete), osiguranik gubi postojeći bonus bez obzira kolika je šteta.

Da li mu se to isplati  mora sam procijeniti uzevši u obzir gubitak bonusa i usporedivši taj gubitak s iznosom moguće štete. Da bi izbjegao takvu situaciju ubuduće i zadržao postojeći bonus, može iskoristiti varijantu osiguranja za slučaj gubitka bonusa (zaštita bonusa), koju na našem tržištu osiguranja nude osiguratelji.

Uz određeni doplatak na premiju automobilske odgovornosti osiguranik se osigurava za slučaj da nekome uzrokuje štetu. Osiguratelj u tom slučaju isplaćuje štetu oštećenome, ali osiguranik – štetnik ne gubi bonus i ostaje u istom razredu u kojem je bio u trenutku štetnog događaja.

Pri odluci da li će osiguranjem zaštititi bonus preporučljivo je da pogleda uvjete osiguratelja, jer isti nisu jednaki kod svih osiguratelja. Naime, neki osiguratelj štite bonus za samo jednu nastalu štetu, drugi za dvije itd. U svakom slučaju, doplatak premije za zaštitu bonusa vjerojatno je manji od mogućeg iznosa gubitka bonusa.