Iako danas rad od kuće više nije nužan u kontekstu ugroze zdravlja, mnogi radnici i dalje biraju tu mogućnost, a poslodavci je nude kao benefit


Jedna od najvećih promjena u radnim odnosima za vrijeme pandemije koronavirusa bila je prilagodba na rad od kuće. Iako danas rad od kuće više nije nužan u kontekstu ugroze zdravlja, mnogi radnici i dalje biraju tu mogućnost, a poslodavci je nude kao benefit.

Imajući u vidu razvoj suvremenog tržišta rada, kojega je u značajnoj mjeri omogućila digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, kao i s tim vezane nove prakse koje podrazumijevaju sve fleksibilnije mogućnosti poslovanja i rada, a osobito nove oblike rada u području radnih odnosa, postaje nesporno da je važeći opći propis o radu u Republici Hrvatskoj, odnosno Zakon o radu, potrebno prilagoditi suvremenim okolnostima i novim standardima obvezujućih pravnih akata Europske unije.

Trenutno, samo jedna zakonska odredba odnosi se na uređenje rada od kuće, a opće je poznato da je u okolnostima pandemije bolesti COVID-19 rad od kuće s jedne strane, sačuvao zdravlje građana, a s druge sačuvao radna mjesta odnosno osigurao kontinuitet radnog odnosa. Iako nedostatna, spomenuta zakonska odredba bila je orijentir poslodavcima u tim okolnostima da se brzo prilagode na jedini mogući nastavak rada, dakle, na onaj s izdvojenog mjesta rada, najčešće iz doma radnika.

Ujedno, ono što predstavlja nepovratnu promjenu u načinu obavljanja rada u nizu kompanija, a potaknuto spomenutom pandemijom, je činjenica da su se mnogi radnici i poslodavci lako snašli u novim uvjetima i da im način rada od kuće radnika predstavlja mogućnost korištenja mnogih benefita koje namjeravaju ostvariti i u redovnim okolnostima nakon pandemije.

Kada stupe na snagu izmjene i dopune Zakona o radu, suočit ćemo se s novim mogućnostima rada izvan prostora tvrtke. On će moći biti stalan, privremen ili povremen, a posebno je zanimljivo pitanje do koje će mjere radnicima biti plaćeni dodatni troškovi, poput režija ili interneta.

Razlikovat ćemo dva oblika rada na izdvojenom mjestu, odnosno rada koji se ne odvija na adresi poslodavca. Na jednoj strani to je rad na poznatoj adresi, od kuće ili s neke druge poznate adrese koju će radnik prijaviti, i rad na daljinu, gdje ni sam radnik neće točno znati s koje će pozicije raditi, a poslodavcu je važno da se taj rad odvija, i to su dvije važne razlike upravo vezane za zaštitu na radu. Te su odredbe i dosad bile dio ZOR-a, a zvale su se rad na izdvojenom mjestu te su tvrtke koje imaju snažnije razvijene informacijske tehnologije već imale iskustva s time.

Rad na izdvojenom mjestu rada je rad koji se ne obavlja u prostoru poslodavca, već se obavlja od kuće radnika ili na daljinu. Odnosno, rad od kuće radnika je rad koji se obavlja u domu radnika ili nekom drugom prostoru koji je određen temeljem dogovora radnika i poslodavca. Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje svoje mjesto rada, koje je promjenjivo i ovisi o volji radnika.

Nadalje, rad na izdvojenom mjestu rada može se obavljati kao stalan, privremen ili povremen, ako na prijedlog radnika ili poslodavca, radnik i poslodavac ugovore takvu vrstu rada, pod uvjetom da narav posla i mali rizik utvrđen sukladno propisima o zaštiti na radu to omogućava.

Poslovi koji su Zakonom o radu ili drugim zakonom utvrđeni kao poslovi na kojima niti uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, ne smiju se obavljati radom na izdvojenom mjestu rada.

U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, poslodavac može, radi nastavka poslovanja te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i drugih osoba, bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad od kuće.

Za rad koji bi trajao duže od 30 dana, počevši od dana nastanka izvanredne okolnosti, poslodavac je radniku dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu s obveznim sadržajem ugovora o radu u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada.

Plaća i druga materijalna prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada, ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima, niti njihova druga prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom koja radnik ostvaruje smiju biti utvrđena u manjem opsegu od onoga koji je utvrđen za radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima.

Prilikom pobližeg određivanja načina obavljanja poslova na izdvojenom mjestu rada, poslodavac je dužan prilagoditi količinu i rokove izvršenja poslova na način koji radniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor u utvrđenom opsegu.

Poslodavac je dužan radniku koji radi od kuće nadoknaditi troškove, u iznosu utvrđenom kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Nadalje, poslodavac ima pravo ući u prostor doma radnika ili u neki drugi prostor o kojem je radnik obavijestio poslodavca, radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada radnika, ako je to ugovoreno između radnika i poslodavca i samo u vrijeme koje je dogovorio s radnikom.

Tu se radi o nečemu što će se možda dogoditi jednom u uvjetima kad radnik ide raditi na izdvojeno mjesto rada na poznatu adresu, kuću, vikendicu ili negdje drugdje, gdje poslodavac nosi i višu razinu odgovornosti za same uvjete pod kojima radnik radi, ali i zaštite na radu. U tom slučaju je onda značajno i ima li radnik odgovarajuću rasvjetu, odgovarajuće mjesto s kojega radi. Vrlo je važno da kad se takav rad i prijavljuje, da to bude odgovarajuće i po radnikovo zdravlje i uvjete rada, a kad je poslodavac spomenuo tu mogućnost, onda mora imati i mogućnost uvida

Ulazak poslodavca u prostor doma radnika ili u neki drugi prostor će uvijek biti u dogovoru s radnikom, u najavi radniku. Neće moći biti izvanrednih nadzora i kontrola, jer i radnik i poslodavac dogovaraju radno vrijeme u kojemu je radnik dostupan poslodavcu.

No, poslodavac je radniku koji radi na izdvojenom mjestu rada dužan osigurati zaštitu privatnosti te osigurati rad na siguran način i način koji ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, kada je u skladu s naravi posla i veličinom rizika na izdvojenom mjestu rada u skladu s posebnim propisom, moguće. Isto tako, poslodavac je radnika koji radi na izdvojenom mjestu rada, dužan prije početka rada upoznati sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu te mu osigurati potrebne pisane upute i dostavljati ih prilikom promjena. Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada, dužan je pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i propisima.

Nadalje, potrebno je spomenuti i kako radnik koji radi u prostoru poslodavca, može radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, predložiti poslodavcu izmjenu ugovora o radu kojim bi se na određeno vrijeme ugovorio rad od kuće, a osobito radi:

  • zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta,
  • trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života,
  • pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu.

Radnik koji je s poslodavcem ugovorio izmjenu ugovora o radu privremenog trajanja, može poslodavcu predložiti da prije isteka vremena na koji je sklopljen izmijenjeni ugovor o radu, poslove ponovno obavlja u prostoru poslodavca.

U tom slučaju, poslodavac je dužan odgovoriti radniku, a može ga odbiti samo ako za to ima opravdani razlog pri čemu je dužan radniku dostaviti pisano obrazloženje u razumnom roku, uzimajući u obzir potrebe radnika i potrebe organizacije rada, a najkasnije u roku od trideset dana od zaprimanja prijedloga. Ako poslodavac prihvati prijedlog, poslodavac i radnik će ugovoriti rad u prostoru poslodavca.

Izvori:

  1. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
  2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
  3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, dostupan na e-savjetovanja (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21184)