Jedno od najtežih kaznena djela je svakako utaja poreza za koje je osim novčane moguća i kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.


Kolike su novčane kaz­ne za prekršaje?

Porezni obveznici koji se bave gospodarskim poslova­njem obično su najosjetljiviji na novac. Stoga i jest jedna od mjera novčano kažnjava­nje obzirom da je ta mjera vrlo učinkovita. 

Porezni prekršaji pre­ma Općem poreznom zako­nu mogu podijeliti u lakše, teže i najteže porezne pre­kršaje. Lakši porezni pre­kršaji se kažnjavanju iznosima od 2.000 do 200.000 kuna. Teži po­rezni prekršaji se kažnjavaju iznosima od 5.000 kuna do 300.000 kuna, dok se najteži porezni pre­kršaji ka­žnjavaju iznosima od 20.000 do 500.000 kuna

Kaznena djela iz po­dru­čja poreza

Kaznenim djelima se sma­traju zapravo najteža nedje­la, a država protiv takve vr­ste djelovanja upo­trebljava svoj najrepresivniji instrument - drastično kaž­njava­nje visokim novčanim izno­sima ili kažnjavanje oduzimanjem i ograniča­va­njem osobne slobode čovje­ka. Jed­no od najtežih kaznena djela je svakako utaja poreza za koje je osim nov­čane mogu­ća i kazna zatvora od šest mje­seci do pet godina.