Gotovo svi naši osiguratelji nude takav proizvod osiguranja u kojemu je i rizik potresa i oštećenja ili uništenja zgrada od rizika potresa

 

„Ovih dana u D. je znatno drmalo i kuće su se tresle, pa tako i moja. A bilo je i šteta, najviše napuklina. S obzirom na to da se to drmanje učestalo događa, zanima me da li mogu osigurati svoju kuću od potresa i koliko to stoji, ali i koliko bih dobio ako, nedajbože, kuća bude srušena“,D.

 

Što se tiče osiguranja od potresa, nema problema. Gotovo svi naši osiguratelji nude i takav proizvod osiguranja u kojemu je i rizik potresa i oštećenja ili uništenja zgrada od rizika potresa. Uglavnom, taj rizik je dopunski rizik uz osnovno osiguranje zgrada od požara i nekih drugih opasnosti. To znači da mora postojati osnovna polica osiguranja zgrade od požara, a pokriće rizika potresa dodatno se ugovara, jer bez posebnog sporazuma nema pokrića toga rizika.

Premija osiguranja nije ista kod svih osiguratelja, ovisi o osnovnoj premiji požarnog osiguranja, i – prosječno – iznosi 20% od požarne premije osiguranja ( a ova ovisi o vrijednosti zgrade, materijalu od kojeg je sazdana, mjestu gdje se nalazi i tomu slično).

Koliko bi osiguranik dobio ako se ostvari šteta od potresa – odgovor ovisi o tome što piše u ugovoru. Naime, neki osiguratelji prihvaćaju osiguranje novo za staro (osiguranje zgrade na novu vrijednost); neki ograničavaju to osiguranje na stvarnu vrijednost, ako je ta vrijednost manja od određenog postotka nove vrijednosti; neki pak osiguravaju „pravednu tržišnu vrijednost“ ako zgradu nakon potresa treba rušiti; konačno – neki uopće ne osiguravaju zgradu na novu vrijednost.

 Dakle, konkretan odgovor na postavljeno pitanje može dati samo konkretan osiguratelj u obliku informacije ili ponude osiguranja.